Przejdź do treści
Strona główna

Efektywność energetyczna

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew

Projekt realizowany jest na terenie Gminy Karczew i obejmuje kompleksową termomodernizacją 10 budynków użyteczności publicznej: szkół, przedszkoli oraz ośrodka zdrowia. Początkowo planowano termomodernizację 11 budynków i taki przedmiot zamówienia określono w ogłoszeniu o zamówieniu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego materiału. Jeden budynek został odrzucony podczas dialogu konkurencyjnego, w związku z niską opłacalnością tego przedsięwzięcia.

Umowa PPP została podpisana z wykonawcą w styczniu 2013 r., a okres trwania umowy mija w 2026 r.

Więcej szczegółów o projekcie

Poprawa właściwości energetycznych budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

Projekt poprzez kompleksową termomodernizację i remont budowlany obiektów na terenie Szpitala, ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków podmiotu publicznego, obniżeniu poziomu zużycia energii elektrycznej i cieplnej, jak i uzyskanie oszczędności w przyszłych wydatkach ponoszonych na utrzymanie budynków w zakresie zarządzania gospodarkę energetyczną. Inwestycja dodatkowo przyczyni się do podniesienia standardu użytkowania budynków szpitalnych oraz poprawa ich estetyki. W ramach projektu planowane są dwa źródła finansowania: 50% - nakłady partnera prywatnego oraz 50% - planowana dotacja z UE (w latach 2014-2020).

Projekt, po publicznie przeprowadzonym przez MFiPR naborze, został wybrany w 2014 r. jako projekt pilotażowy PPP do wsparcia doradczego w zakresie prawnym, finansowym i technicznym.

W kwietniu 2019 r. Promotor podpisał umowę o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

Więcej szczegółów o projekcie

Projekt 1. Poprawa właściwości energetycznych budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

Dokumentacja dotycząca procesu przygotowania transakcji PPP została opracowana na podstawie przygotowanych przez doradców materiałów wytworzonych na zlecenie MFiPR oraz materiałów wygenerowanych w trakcie trwania procedury o zamówienie publiczne na wybór partnera prywatnego. Dla właściwego zobrazowania sekwencji działań podejmowanych przez Beneficjenta, poniżej opublikowane materiały zostały przyporządkowane do poszczególnych etapów.

Raport z etapu I - Analizy przedrealizacyjne i badanie rynku (PDF 798KB)

Zał. 1 – etap I Memorandum informacyjne na potrzeby testowania rynku wykonawców i instytucji finansowych, w tym wzory ankiet  (PDF 459KB)

Raport z etapu II – Ogłoszenie o zamówieniu publicznym (PDF 680KB)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wybór partnera prywatnego wraz załącznikami

Etap III - Ocena wniosków o dopuszczenie (PDF 431KB)

Raport z IV etapu (PDF 370KB) – przygotowanie do dialogu konkurencyjnego z wykonawcami

Zał. nr 1 Memorandum informacyjne (PDF 704KB)
Zał. nr 2 Projekt zagadnień do omówienia i agenda I tury dialogu (PDF 294KB)
Zał. nr 3 Projekt zaproszenia dla wykonawcy (PDF 180KB)

 

Projekt 2. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew

Raport pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego wraz z dokumentami z postępowania o wybór wykonawcy” (PDF 339KB)

Informacja o planowanym PPP (PDF 536KB)

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF 3MB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF 567 KB)