Przejdź do treści
Strona główna

Infrastruktura portowa

Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia

Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia

Projekt polega na zaprojektowaniu, budowie, sfinansowaniu, wyposażeniu, a następnie utrzymaniu i eksploatacji nowego sztucznego półwyspu, tzw. Portu Zewnętrznego, na którym zostanie zlokalizowany terminal kontenerowy o wstępnie zakładanej docelowej przepustowości 2,5 mln TEU rocznie. Przewidywany okres, na który zostanie zawarta umowa PPP wynosi 36 lat, w tym 5 lat na projektowanie i budowę. Partner prywatny, jako prowadzący eksploatację, będzie czerpał korzyści z przedsięwzięcia w formie opłat od użytkowników z tytułu świadczonych usług.

Projektem komplementarnym jest budowa i utrzymanie infrastruktury dostępowej od strony morza (tory podejściowe, falochrony), przy czym za jego realizację jest odpowiedzialna strona publiczna.

Proces przygotowania projektu i wyboru partnera prywatnego jest aktywnie wspierany przez MFiPR. Dotychczas, zatrudnieni przez ZMPG S.A. i MFiPR doradcy przeprowadzili Ocenę Efektywności  realizacji przedsięwzięcia w modelu PPP oraz opracowali Studium Wykonalności dla projektu.

W dniu 5 listopada 2020 r. rozpoczęto postępowanie na wybór partnera prywatnego w projekcie. Postępowanie jest realizowane w trybie dialogu konkurencyjnego.

Więcej szczegółów o projekcie tutaj

Zobacz film o tej inwestycji