Przejdź do treści
Strona główna

Budynki publiczne

Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej

Projekt zakłada współpracę z partnerem prywatnym w zakresie zaprojektowania, wybudowania, sfinansowania i zarządzania nową siedzibą Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. Podstawową potrzebą projektu było wybudowanie nowej siedziby sądu, spełniającej standardy bezpieczeństwa, zapewniającej odpowiednią powierzchnię sal rozpraw, magazynów oraz pozwalającą stworzyć wysoki komfort pracy i obsługi interesantów. Nowa siedziba sądu ma 18 sal rozpraw, okazały hol, budynek ma cztery kondygnacje naziemne i jedną podziemną i zapewnia miejsce pracy dla około 220 osób.

W dniu 6 kwietnia 2018r. miało miejsce uroczyste otwarcie nowej siedziby Sądu Rejonowego w Nowym Sączu.

Inwestycja budowy budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu jest pierwszym projektem realizowanym przez administrację rządową w Polsce. Proces przygotowania projektu i wyboru partnera prywatnego był wspierany przez MFiPR w latach 2012-2016.

Więcej szczegółów o projekcie

Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji

Celem Przedsięwzięcia jest zapewnienie warunków lokalowych dla realizacji założeń organizacyjnych Gminy Tarnów oraz uruchomienie z ich wykorzystaniem różnorodnych działań projektowych. Inwestycja jest przygotowywana przez Gminę Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa

Budynek TGIS położony jest w centrum zurbanizowanej struktury miejskiej, pomiędzy ulicami Matki Bożej Fatimskiej, Cegielnianą oraz Józefa Dwernickiego. Budynek ma być przeznaczony na funkcje biurowe, edukacyjne, ekspozycyjne, laboratoryjne oraz konferencyjno-szkoleniowe, a także na lokalizację infrastruktury IT.

Zatrudnieni przez MFiPR doradcy wspierają projekt w procesie wyboru partnera prywatnego w zakresie aspektów prawnych, finansowych oraz technicznych od maja 2017 r.

Więcej szczegółów o projekcie

Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości

Celem projektu jest stworzenie dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwienie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez Inkubator Przedsiębiorczości. Inwestycja jest przygotowywana przez Gminę Staszów. Przedsięwzięcie zakłada sfinansowanie, zaprojektowanie, wybudowanie, zarządzanie infrastrukturą oraz prowadzenie przez partnera prywatnego Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Wsparcie doradcze dla projektu w zakresie prawnym, finansowym i technicznym zapewniane jest przez MFiPR od czerwca 2018 r.

Więcej szczegółów o projekcie

Budowa, utrzymanie i zarządzanie obiektem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie

Inwestycja przygotowywana przez Zarząd Inwestycji Miejskich, jednostkę budżetową Miasta Krakowa dotyczyła budowy budynku użyteczności publicznej "Centrum Obsługi Inwestora", przy ul. Centralnej w Krakowie. Budynek miał być siedzibą wydziałów Urzędu Miasta Krakowa zaangażowanych w szeroko rozumiany proces inwestycyjny. W czerwcu 2019 r. postępowanie na wybór partnera prywatnego zostało unieważnione, ze względu na decyzję Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany lokalizacji planowanego Centrum Obsługo Inwestora. Zatrudnieni przez MFiPR doradcy wspierali projekt w latach 2017 - 2019 r.

Budowa, utrzymanie i zarządzanie obiektem' Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Syntetyczny opis projektu Zadanie obejmie wybudowanie, zgodnie z posiadaną przez Miasto dokumentacją budowlaną, sfinansowanie a następnie zarządzanie i utrzymanie budynku użyteczności publicznej (Centrum Obsługi Inwestora), w którym znajdą swą siedzibę wydziały Urzędu Miasta Krakowa zaangażowane w szeroko rozumiany proces inwestycyjny. Takie rozwiązanie poprawi w znaczący sposób standard obsługi mieszkańców, a także pozwoli na skupienie w jednym budynku różnorodnych wydziałów, rozproszonych obecnie na terenie całego miasta i wykorzystujących na swe siedziby budynki o nie najlepszych parametrach użytkowych, co pozwoli także na istotną optymalizację kosztów. Obecnie rozważana koncepcja zakłada ponadto, że partner prywatny na własny koszt i ryzyko przejmie odpowiedzialność za zarządzanie i utrzymanie parkingów podziemnych oraz za powierzchnię usługową (sale konferencyjne, bufet, punkt ksero, posterunek Straży Miejskiej, placówka bankowa), a uzyskany w ten sposób dochód pomniejszać będzie płatności ze strony Miasta.
Podmiot publiczny Gmina Miejska Kraków – Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
Partner prywatny  
Rodzaj podmiotu publicznego Jednostka budżetowa
Lokalizacja projektu Kraków
Województwo Małopolskie
Sektor podstawowy Budynki publiczne
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 2)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto Brak danych
Przedział wartości Bardzo duże (100-500 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: sekretariat@zim.krakow.pl
Tel.: 12 341 85 09

Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej

Raport  - analizy przedrealizacyjne (PDF 399KB) dla projektu Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

Memorandum informacyjne dla podmiotów prywatnych zainteresowanych realizacją Przedsięwzięcia (PDF 61KB)

Raport - "Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej" - od pomysłu do wyboru doradcy" (PDF 397KB) 

Dokumenty przy ogłoszeniu o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór doradców dla projektu PPP 

Raport - doświadczenia z postępowania na wybór partnera prywatnego - dialog konkurencyjny - Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej - pierwszy projekt administracji rządowej realizowany w formule ppp (PDF 1MB) 

Raport - podpisanie umowy PPP i zamknięcie finansowe w projekcie pn. "Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej" (PDF 1MB)

Prezentacja budowy budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu (PDF 8MB)

Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji

Raport z realizacji etapu I (analizy przedrealizacyjne) dla projektu pn. "Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji realizowane w formule PPP" (PDF 967KB)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wybór partnera prywatnego wraz załącznikami

Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości

Raport z realizacji etapu I (analizy przedrealizacyjne) dla projektu pn. Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości (PDF 578KB)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wybór partnera prywatnego wraz załącznikami

Budowa, utrzymanie i zarządzanie obiektem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie

Raport z realizacji etapu I (analizy przedrealizacyjne) dla projektu pn. Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie (PDF 1MB)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wybór partnera prywatnego wraz załącznikami