Przejdź do treści
Strona główna

Deklaracja dostępności

Wstęp

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej ppp.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony ppp.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 19.09.2019 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt ,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że pochodzą ze źródeł zewnętrznych.

W przypadku materiałów niedostępnych cyfrowo wymienionych powyżej możesz się do nas zwrócić pod adresem poczty elektronicznej: ppp@mfipr.gov.pl o udostępnienie pliku w wersji cyfrowej. Na Państwa życzenie wskazane dokumenty będą udostępniane w wersji cyfrowej.  

Oświadczenie sporządzono: 27.03.2024 r.

Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1)

Dostępna strona

Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest możliwa tylko przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą bez problemu poruszać się po portalu. Na początku każdej strony głównej umieściliśmy linki - skróty prowadzące do poszczególnych sekcji treści dostępnych na stronie.

Naszą strony powinno dać się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

Dokumenty

Na stronach ppp.gov.pl znajduje się wiele plików do pobrania. Większość z nich pochodzi z instytucji zewnętrznych (tj. innych ministerstw). Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

Natomiast w przypadku umieszczenia na stronie skanu publikujemy także jego dostępną wersję alternatywną.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Na serwisie ministerstwa pamiętamy, aby do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

Filmy wideo

Do umieszczanych materiałów filmowych dodajemy napisy oraz opis pełnej treści filmu umieszczony w odrębnym pliku.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Zapewnienie dostępności serwisów to proces

Staramy się zapewnić dostępność naszych serwisów, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić strony Funduszy Europejskich prosimy o kontakt pod adres e-mail: ppp@mfipr.gov.pl.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: ppp@mfipr.gov.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich- Otwórz na nowej karcie.

Dostępność architektoniczna

Budynek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej znajdujący się w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4 został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

 • stosowne oznakowanie,
 • likwidację barier architektonicznych,
 • likwidację barier komunikacyjnych,
 • umożliwienie dostępu do pomieszczeń urzędu dla osób z niepełnosprawnością,
 • zastosowanie ergonomicznych rozwiązań.

 W szczególności zrealizowano następujące działania:

 1. Do obsługi osób z niepełnosprawnością oznakowano drzwi wejściowe do budynku Ministerstwa od ul. Wspólnej.
 2. Przed budynkiem Ministerstwa oznakowano kolorem niebieskim 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 3. W celu obsługi osób z niepełnosprawnością wykonano nową ladę w oknie podawczym kancelarii z odcinkowym obniżeniem blatu.
 4. Zastosowano kontrastowe elementy architektury poprzez wyróżnienie recepcji oraz dziennika podawczego.
 5. Oznaczono (oklejono) paskami antypoślizgowymi posadzkę dojścia do recepcji oraz do toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Wykonano wyróżnienie początku i końca wszystkich biegów schodowych.
 7. Wykonano podjazd wraz z poręczami w celu umożliwienia dostępu do budynku Ministerstwa osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 8. Przy wejściu numer II od ul. Wspólnej zainstalowano drzwi otwierane automatycznie umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku.
 9. Zakupiono schodołaz umożliwiający osobom z niepełnosprawnością korzystanie z dużej sali konferencyjnej nr 5114B na V piętrze.
 10. Zamontowano platformę dla osób z niepełnosprawnością na V piętrze budynku.
 11. Dla osób z niepełnosprawnościami została przystosowana winda D1 z siedziskiem.
 12. Wykonano w windzie D1 dodatkową sygnalizację dźwiękową z pełnymi komunikatami głosowymi określającymi kierunek jazdy windy, otwarcie/zamknięcie drzwi, kondygnację, na której zatrzymała się winda.
 13. Dla obsługi osób z niepełnosprawnością zamontowano trzy platformy umożliwiające pokonanie schodów.
 14. Na sali konferencyjnej im. Grażyny Gęsickiej oraz w recepcji obsługującej klientów zainstalowano w podłodze pętle indukcyjne umożliwiające wzmocnienie dźwięku dla osób z aparatami słuchowymi.
 15. Na sali konferencyjnej im. Grażyny Gęsickiej zakupiono rampę przenośną umożliwiającą prelegentowi z niepełnosprawnością dostanie się na podest z mównicą.
 16. Zakupiono dodatkową, mobilną pętlę indukcyjną wzmacniającą dźwięk na salach konferencyjnych.
 17. W ramach modernizacji budynku Ministerstwa dostosowano 8 łazienek na potrzeby osób z niepełnosprawnością.
 18. Wykonano instalacje alarmowe we wszystkich toaletach dla osób z niepełnosprawnością.
 19. W łazience na IV piętrze zainstalowano nasadkę toaletową z podłokietnikami umożliwiającą osobom z niepełnosprawnością korzystanie z WC.
 20. Wykonano dodatkowe poręcze na klatkach schodowych oraz trzy poręcze na zewnątrz budynku zgodnie z przepisami pożarowymi.
 21. Dokupiono fotele do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami oraz zemdlonych (w sumie mamy 25 foteli).

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem, osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

 • skorzystać z usługi Tłumacz Migam, która umożliwia połączenia wideo z tłumaczem języka migowego z poziomu przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej oraz dowolnego urządzenia z kamerą. Usługa ta jest dostępna w dni robocze w godzinach pracy urzędu 8:15-16:15,
 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
 • wysłać e-maila na adres: kancelaria@mfipr.gov.pl,
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 22 250 01 30,
 • skontaktować się osobiście zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania 8:15-16:15,
 • wysłać wiadomość SMS/MMS na numer telefonu: 662 252 227,
 • wysłać faks na numer telefonu: 22 273 87 32. W treści faksu prosimy o podanie nazwy komórki organizacyjnej (biura, departamentu), której sprawa dotyczy.

W kontakcie z naszym urzędem osoba słabo słysząca może także skorzystać z systemu pętli indukcyjnej na recepcji głównej i w sali konferencyjnej im. Grażyny Gęsickiej.

W Ministerstwie wyznaczono koordynatora ds. dostępności

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/koordynator-dostepnosci