Przejdź do treści
Strona główna

Doradztwo - nabór PPP

Doradztwo - nabór PPP

ZAPRASZAMY PODMIOTY PUBLICZNE DO SKŁADANIA PROJEKTÓW PPP W NOWYM NABORZE

Zapraszamy podmioty publiczne przygotowujące projekty PPP do skorzystania z oferty wsparcia doradczego. Projekty PPP pozytywnie zweryfikowane w naborze mogą uzyskać kompleksowe wsparcie (prawne, ekonomiczno-finansowe i techniczne) w całym procesie wyboru partnera prywatnego i zamknięcia finansowego, świadczone przez zespół wyspecjalizowanych ekspertów.

CEL NABORU

Celem naboru jest wyłonienie projektów, które będą charakteryzowały się wysokim prawdopodobieństwem realizacji w formule PPP.
Oferta Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej obejmuje kompleksowe wsparcie m.in. w przygotowaniu analiz przedrealizacyjnych (w tym przygotowanie modelu finansowego przedsięwzięcia i analizę opłacalności wykorzystania formuły PPP), w przygotowaniu postępowania na wybór partnera prywatnego, negocjacjach z potencjalnymi partnerami prywatnymi, opracowaniu projektu umowy o PPP, SIWZ i innych materiałów.

Do naboru mogą być zgłaszane projekty należące do wszystkich sektorów, których szacowana wartość nakładów inwestycyjnych wynosi co najmniej 20 mln zł brutto.

MFiPR poszukuje projektów przemyślanych i promotorów zdecydowanych na ich realizację. Dlatego zgłaszany projekt powinien być poparty w szczególności:
• stosowną decyzją/uchwałą właściwego organu podmiotu zgłaszającego projekt (promotora projektu) lub organu nadzorującego,
• pisemnie udokumentowanymi konsultacjami rynkowymi.

Szczegółowe warunki i zasady dotyczące udziału w naborze oraz sposobu wyłaniania projektów do wsparcia zostały określone w Regulaminie naboru oraz jego załącznikach.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE LUB PRZESŁAĆ NA ADRES:

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
z dopiskiem na kopercie DPA Nabór projektów PPP
lub
przesłać na adres e-mail: ppp.nabor@mfipr.gov.pl

Udzielenie wsparcia wymaga zaakceptowania przez promotora zasad współpracy określonych we wzorze Porozumienia o współpracy w sprawie wsparcia doradczego (zał. nr 3 do Regulaminu naboru)

W razie pytań prosimy o kontakt: Krzysztof Chmieliński
tel.: 22 273 79 47, e-mail: ppp.nabor@mfipr.gov.pl

Pobierz pliki:

Regulamin naboru (PDF 71KB)

Wzór formularz zgłoszenia (DOC 141KB)

Kryteria wyboru projektów (PDF 94KB)

Porozumienie o współpracy (PDF 93KB)

Wzór weksla (PDF 16KB)

Umowa wekslowa (PDF 32KB)