Przejdź do treści
Strona główna

Doradztwo - nabór PPP

ZAPRASZAMY PODMIOTY PUBLICZNE DO SKŁADANIA PROJEKTÓW PPP W NABORZE

Zapraszamy podmioty publiczne przygotowujące projekty PPP do skorzystania z oferty wsparcia doradczego. Projekty PPP pozytywnie zweryfikowane w naborze mogą uzyskać kompleksowe wsparcie (prawne, ekonomiczno-finansowe i techniczne) w całym procesie wyboru partnera prywatnego i zamknięcia finansowego, świadczone przez zespół wyspecjalizowanych ekspertów.

CEL NABORU

Celem naboru jest wyłonienie projektów, które będą charakteryzowały się wysokim prawdopodobieństwem realizacji w formule PPP.
Oferta Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej obejmuje kompleksowe wsparcie m.in. w przygotowaniu analiz oceny efektywności (w tym przygotowanie modelu finansowego przedsięwzięcia i analizę opłacalności wykorzystania formuły PPP), w przygotowaniu postępowania na wybór partnera prywatnego, negocjacjach z potencjalnymi partnerami prywatnymi, opracowaniu projektu umowy o PPP, SWZ i innych materiałów.

Do naboru mogą być zgłaszane projekty należące do wszystkich sektorów. W szczególności zapraszamy do zgłaszania tzw. projektów hybrydowych, czyli łączących dofinansowane unijne z formułą PPP.

MFiPR poszukuje projektów przemyślanych i promotorów zdecydowanych na ich realizację. Dlatego zgłaszany projekt powinien być poparty w szczególności:
• stosowną decyzją/uchwałą właściwego organu podmiotu zgłaszającego projekt (promotora projektu) lub organu nadzorującego,
• pisemnie udokumentowanymi konsultacjami rynkowymi.

Szczegółowe warunki i zasady dotyczące udziału w naborze oraz sposobu wyłaniania projektów do wsparcia zostały określone w Regulaminie naboru oraz jego załącznikach.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE LUB PRZESŁAĆ NA ADRES:

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
z dopiskiem na kopercie DPA Nabór projektów PPP
lub
przesłać na adres e-mail: ppp.nabor@mfipr.gov.pl

 

W razie pytań prosimy o kontakt: Robert Abramowski: tel.: 22 273 79 48, e-mail: ppp.nabor@mfipr.gov.pl

Pobierz pliki:

Regulamin naboru październik 2023 (PDF 287KB)

Zał. 1. Formularz zgłoszenia aktualizacja 2023-03-27 f (DOC 501KB)

Zal 2 Kryteria wyboru projektow aktualizacja 2023-03-27 f (DOC 480KB)