Przejdź do treści
Strona główna

Narzędzia wspierające

Narzędzie stworzono w celu ułatwienia podmiotom publicznym przygotowania realizacji projektów ppp. Narzędzie zostało opracowane przez Europejskie Centrum Wiedzy PPP (EPEC). Polska wersja tego narzędzia została opracowana we współpracy pomiędzy EPEC, JASPERS oraz Departamentem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Narzędzie ma pomóc Zamawiającym w opracowaniu usystematyzowanego podejścia do zarządzania procesem przygotowywania projektów ppp, a także ułatwić im ocenę własnej gotowości do uruchomienia postępowania.

Ocena opiera się na analizie odpowiedzi udzielonych przez podmiot publiczny na pytania zawarte w kwestionariuszu. Na tej podstawie Narzędzie generuje wynik, który syntetycznie podsumowuje gotowość projektu i wskazuje na ewentualne luki w procesie przygotowawczym.

Narzędzie koncentruje się na przedrealizacyjnym etapie prac nad projektem ppp, tzn. działaniach podejmowanych przed uruchomieniem postępowania na wybór partnera prywatnego. Badaniu podlegają dwa aspekty procesu opracowywania projektu: (i) określenie zakresu inwestycji, (ii) przygotowanie projektu jako PPP, w tym:

a) stworzenie zespołu projektowego,
b) określenie harmonogramu,
c) analiza możliwości finansowych,
d) analiza ryzyk,
e) ocena wariantu PPP w porównaniu z innymi sposobami realizacji inwestycji,
f) przygotowanie procedury wyboru partnera prywatnego.

To właśnie w trakcie etapu przygotowawczego pojawia się najwięcej istotnych kwestii charakterystycznych dla projektu ppp. Narzędzie zostało opracowane w taki sposób, aby mogło być wykorzystywane przy różnych typach projektów, jeśli chodzi o wielkość, czy sektor.

Pobierz plik:

Narzędzie do oceny stanu przygotowania projektów PPP (LSM 456KB)