Przejdź do treści
Strona główna

Polityka rządu

26 lipca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła „Politykę Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego”. To pogłębiona diagnoza rynku i zestaw konkretnych działań na rzecz rozwoju PPP.

 

„Polityka PPP” jest pierwszą rządową kompleksową wizją rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Jej głównym celem jest zwiększenie skali i efektywności inwestycji realizowanych w formule PPP. Zielonym światłem dla opracowania dokumentu było wskazanie „Polityki PPP” jako strategicznego projektu w „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”.

 

W „Polityce PPP” zidentyfikowane zostały najważniejsze przyczyny niewystarczającego wykorzystania formuły PPP w realizacji inwestycji publicznych. Wskazano również zasady, które należy stosować przygotowując projekty PPP.

 

„Polityka PPP” to przede wszystkim zapowiedź bardzo konkretnych działań Rządu na rzecz PPP, w perspektywie do 2020 roku, z których większość znajduje się już w fazie realizacji:

 

  • wprowadzenie niezbędnych zmian prawnych przyjaznych dla rozwoju PPP;

  • monitoring listy zamierzeń inwestycyjnych PPP oraz podpisanych umów PPP;

  • upowszechnianie wiedzy na temat PPP poprzez prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych;

  • opracowanie wytycznych dla projektów PPP, jak również wzorów umów i dobrych praktyk w zakresie inwestycji PPP;

  • zapewnienie na większą skalę kompleksowego, bezpłatnego doradztwa wybranym projektom PPP;

  • dobrowolne opiniowanie przez MFiPR projektów planowanych do realizacji w formule PPP, w celu potwierdzenia gotowości i zasadności wykorzystania PPP;

  • wdrożenie obligatoryjnej opinii nt. formuły realizacji projektów planowanych do finansowania w kwocie powyżej 300 mln PLN z budżetu państwa (tzw. „test PPP”);

  • identyfikacja zapotrzebowania rynku i ewentualne wdrożenie systemu gwarancji i poręczeń dla sektora publicznego i prywatnego oraz innych możliwych instrumentów finansowych zmniejszających koszty przygotowania i realizacji projektów PPP;

  • opracowanie i wdrożenie, tam gdzie to wskazane sektorowych/regionalnych strategii rozwoju PPP.

 

Polityka Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego (PDF 1MB)