Przejdź do treści
Strona główna

Kalkulator PPP

Analiza finansowa

Kalkulator opłaty za dostępność jest prostym i intuicyjnym narzędziem, którego podstawowym zadaniem jest dostarczenie użytkownikowi, będącemu najczęściej podmiotem publicznym, wiedzy na temat wysokości przyszłego zobowiązania związanego z realizacją umowy PPP, czyli wysokości opłaty za dostępność w kolejnych latach realizacji tej umowy. Wyniki są prezentowane w podziale na wydatki majątkowe i bieżące, co ułatwia ich wykorzystanie do dalszych analiz i np. „nałożenie” na aktualną WPF podmiotu publicznego.

Kalkulator umożliwia użytkownikowi określenie na wstępnym etapie prac nad projektem PPP przewidywanej wysokości przyszłego zobowiązania wobec partnera prywatnego. Kalkulator bazuje na aktualnych prognozach dotyczących CPI, co pozwala odzwierciedlić zmienność wartości pieniądza w czasie i ułatwić ocenę m.in. własnych możliwości finansowych w kontekście wykorzystania formuły PPP podczas realizacji planowanej inwestycji.

Narzędzie, również dzięki temu, że umożliwia m.in. uwzględnienie dotacji w strukturze finansowania nakładów inwestycyjnych, pozwala na skalkulowanie przyszłych obciążeń wynikających z realizacji projektów hybrydowych czym jest projekt hybrydowy?

Kalkulator umożliwia porównanie wyników dla 3 zakresów danych wejściowych, tj. założenia dotyczące danego projektu można zmieniać i porównywać dla kategorii takich jak:

- okresy trwania poszczególnych faz realizacji umowy: okres projektowania, budowy i eksploatacji/utrzymania;

- wysokość nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji;

- pozostałe przepływy związane z projektem (przychody i koszty);

- wysokość spodziewanej dotacji;

- założenia dotyczące podatku VAT.

Narzędzie zawiera instrukcję obsługi, niemniej wszelkie pytania, uwagi czy wątpliwości związane z działaniem narzędzia należy kierować na adres kalkulatorppp@mfipr.gov.pl

Dodatkowo, w celach poglądowych, prezentujemy karty informacyjne dotyczące kosztów utrzymania i nakładów odtworzeniowych w dwóch projektach (parking podziemny i efektywność energetyczna), które były objęte wsparciem ze strony MFiPR. Dane z kart mogą być pomocne przy opracowywaniu własnej prognozy tych wydatków, stanowiącej następnie podstawę kalkulacji szacunkowej kwoty opłaty za dostępność – wyniki można wpisać do kalkulatora w sekcji Koszty eksploatacyjne. Należy mieć przy tym na uwadze, że prezentowane w ww. kartach informacje nie obejmują kosztów mediów oraz, że są aktualne na koniec 2023 roku.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) oświadcza, Kalkulator jest narzędziem o charakterze informacyjno-pomocniczym i został opracowany na bazie doświadczeń w realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

MFiPR nie odpowiada za błędną interpretację treści wynikowych (arkusz Wyniki i Wyniki-porównanie), ani za następstwa czynności i decyzji podjętych w oparciu o analizę wyników uzyskanych dzięki wykorzystaniu narzędzia. W związku z tym użytkownik korzystający z informacji zawartych w części wynikowej (arkusz Wyniki i Wyniki-porównanie) czyni to na swoją wyłączną odpowiedzialność.

MFiPR upoważnia odbiorców niniejszego narzędzia do jego użytkowania, pobierania, wyświetlania, kopiowania i rozpowszechniania, w całości lub w części, ze wskazaniem źródła pochodzenia cytowanych materiałów.

Bezwzględnie zabronione jest wykorzystywanie niniejszego narzędzia i jego treści do celów komercyjnych. Dokument zawiera odesłania do serwisów internetowych podmiotów trzecich. MFiPR nie ponosi odpowiedzialności za takie serwisy, a korzystanie z nich może podlegać szczegółowym warunkom.

 

20240711 Kalkulator OzD (LSM 485KB)

FAQ (PDF 188KB)

Karta informacyjna parking (PDF 292KB)

Karta informacyjna termomodernizacja (PDF 229KB)


19 marca 2024 r. podczas webinarium omówiliśmy zasady korzystania z kalkulatora opłaty za dostępność.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania.