Przejdź do treści
Strona główna

Opiniowanie

Możliwość uzyskania opinii  Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie planowanego projektu PPP

Zgodnie z art. 3b Ustawy o PPP, każdy podmiot publiczny, który planuje realizację inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, może wystąpić do ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego o uzyskanie opinii nt. zasadności realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP (tzw. Opinia PPP).

Podstawę dla wydania Opinii PPP stanowi badanie oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia pod kątem:

  • poprawności i kompletności przeprowadzonych analiz,
  • przyjętego modelu prawno-organizacyjnego,
  • mechanizmów wynagradzania partnera prywatnego, w tym wysokości opłat pobieranych od użytkowników oraz
  • proponowanego podziału ryzyk w projekcie.
     

Proces uzyskania Opinii PPP opisuje procedura opracowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Zapraszamy do zapoznania się z procedurą i formularzem wniosku:

1. OpiniaPPP procedura [ostatnia aktualizacja: VI 2024]
2. Wniosek o wydanie Opinii PPP [zal.1] [ostatnia aktualizacja: VI 2024]
3. Lista sprawdzająca[zal.2] [ostatnia aktualizacja: VI 2024]
4. Arkusz badania[zal.3] [ostatnia aktualizacja: VI 2024]

W przypadku pytań, prosimy o kontakt na adres: OpiniaPPP@mfipr.gov.pl.


 

Opiniowanie przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego projektów finansowanych z budżetu państwa kwotą powyżej 500 mln zł

19 września 2018 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o finansach publicznych zgodnie z którą, każdy podmiot publiczny planujący finansowanie inwestycji z budżetu państwa kwotą powyżej 500 mln zł musi uzyskać opinię ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. Zakres opinii odnosi się do jakości wykonania zadań, oszczędności gospodarowania zasobami oraz dostępności środków finansowych na inwestycję.

Podstawę do wydania opinii stanowi wniosek złożony do ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. W treści wniosku należy przedstawić informacje o inwestycji, w tym ocenę efektywności inwestycji realizowanej w sposób zakładany przez wnioskodawcę w porównaniu do realizacji inwestycji w modelu PPP.

Opinia zostanie wydana w ciągu maksymalnie 60 dni. Termin ten może zostać przedłużony o 30 dni na wniosek ministra właściwego ds. finansów publicznych, który może być konsultowany przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w przedmiocie wydania opinii. Opinia ma charakter niewiążący.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opracowało informację, która szczegółowo przedstawia tryb i zasady postępowania w celu uzyskiwania niniejszej opinii. Na wszelkie dodatkowe pytania można uzyskać odpowiedź pod adresem: OpiniaPPP@mfipr.gov.pl lub telefonicznie: 22 273 79 48.

PLIKI DO POBRANIA

Informacja dotycząca planowania inwestycji finansowanych z budżetu państwa kwotą powyżej 500 mln zł (PDF 686KB)