Przejdź do treści
Strona główna

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku.

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku.
Syntetyczny opis projektu Zamówienie obejmuje przeprowadzenie modernizacji energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Miasta Płock.
Podmiot publiczny Urząd Miasta Płocka
Partner prywatny Konsorcjum: Siemens Sp. z o.o. oraz Siemens Finance
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Płock
Województwo Mazowieckie
Sektor Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 10-06-2014r.
Data podpisania umowy 04-11-2015
Data zamknięcia finansowego 04-11-2015
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 31-08-2033
Okres umowy (miesiące) 204
Okres umowy (lata) 17 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 18 168 776,08 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu – Partner Prywatny pokrył 100% nakładów inwestycyjnych koniecznych do zrealizowania przedsięwzięcia. – Partner Prywatny jest odpowiedzialny za osiągnięcie zagwarantowanych w umowie oszczedności energii cieplnej i elektrycznej – Podmiot publiczny dokonuje na rzecz Partnera Prywatnego płatności za etap robót i etap zarzadzania, które są odpowiednio pomniejszane w przypadku nieosiągniecia gwarantowanych w umowie PPP oszczędności – suma zagwarantowanych oszczędności pozwala Podmiotowi Publicznemu na całkowitą spłatę wartości umowy Partnerowi Prywatnemu do 2033 roku – Podmiot Publiczny nie dokonuje żadnych innych płatności na rzecz Partnera Prywatnego – realizacja przedsięwzięcia finansowana jest przez partnera prywatnego (finansowanie pozyskane od konsorcjanta - Siemens Finance Sp z o.o.).
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Podmiot publiczny ponosi następujące ryzyka: 1) zmian w prawie; 2) zmian stawek podatków, opłat, cen wody, energii elektrycznej i cieplnej; 3) związane z wniesieniem wkładu własnego w przedsięwzięcie (dokumentacja techniczna); 4) związane z przekazaniem oświadczeń o posiadaniu przez Podmiot Publiczny tytułów prawnych do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane; 5) zapłaty należnego Wynagrodzenia Partnerowi Prywatnemu; 6) nieuzgodnionej z Partnerem Prywatnym samodzielnej ingerencji w system zarządzania energią; 7) ryzyko geologiczne; 8) ryzyko zmiany sposobu użytkowania obiektów lub ich części; 9) ryzyko polityczne; 10) ryzyko wystąpienia klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych warunków atmosferycznych i siły wyższej; 11) ryzyko nieuzyskania w terminie wymaganych prawem decyzji, licencji i zezwoleń; 12) ryzyko braku zdalnego dostępu Partnera Prywatnego do danych określających zużycie energii w obiektach z przyczyn zależnych od dostawcy energii lub Podmiotu Publicznego.
Ryzyka po stronie prywatnej Partner Prywatny w ramach realizacji umowy ponosi następujące ryzyka: 1) związane z zapewnieniem finansowania przedsięwzięcia i jego ewentualną utratą; 2) związane z niedoszacowaniem przedmiotu umowy ppp; 3) związane z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej i przyjęciem prawidłowych założeń projektowych; 4) związane z naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich w trakcie lub w wyniku realizacji umowy; 5) opóźnienia zakończenia projektowania; 6) związane z nienależytym wystąpieniem o uzyskanie wymaganych przepisami Prawa Decyzji Administracyjnych wymaganych do przeprowadzenia termomodernizacji, w tym o ile to niezbędne Decyzji o PNB; 7) niezgodności wykonania prac termomodernizacyjnych z zasadami sztuki budowlanej, wymaganymi przez przepisy Prawa normami, warunkami i standardami określonymi w PFU oraz dokumentacji projektowej; 8) opóźnienia w zakończeniu etapu robót z przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego; 9) związane z wystąpieniem wad istotnych uniemożliwiających dokonanie odbiorów robót budowlanych; 10) niezapewnienia zasobów ludzkich i materialnych umożliwiających realizację Przedsięwzięcia; 11) związane z udziałem w realizacji przedsięwzięcia podwykonawców i dalszych podwykonawców; 12) zapewnienia zagwarantowanych w ofercie oszczędności energii cieplnej i elektrycznej na poziomie określonym w ofercie w związku z zarządzaniem energią; 13) związane z obsługą i prawidłowym funkcjonowaniem systemu zarządzania energią oraz wykonywania czynności z zakresu utrzymania, określonych w umowie oraz jej załącznikach; 14) związane ze wzrostem kosztów utrzymania obiektów oraz obsługi systemu zarządzania energią w zakresie, w jakim obowiązek ten spoczywa na Partnerze Prywatnym.
Model wynagrodzenia Płatność za dostępność
Szczegóły wynagrodzenia Model ESCO. Wynagrodzenie partnera prywatnego pochodzi w całości z budżetu podmiotu publicznego. Rozliczenia dokonują się w ramach cyklicznych płatności przy weryfikacji faktycznie osiągniętego poziomu oszczędności energii elektrycznej i cieplnej w relacji do udzielonej w tym zakresie gwarancji.
Kontakt do instytucji E-mail: info@plock.eu
Tel.: 24 364 55 55