Przejdź do treści
Strona główna

Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki.

Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki.
Syntetyczny opis projektu Celem inwestycji jest zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej ponoszonych przez Zamawiającego. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca w ramach zamówienia będzie odpowiedzialny za: 1) wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej, 2) dokonanie niezbędnych uzgodnień oraz uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń, zgód, decyzji umożliwiających wykonanie zamówienia, 3) przeprowadzenie wymiany opraw oświetleniowych w miejscach obecnego zamontowania, zlokalizowanych na terenie Miasta Ząbki na lampy typu LED, 4) utrzymanie sprawności oświetlenia ulicznego w zakresie przeprowadzonego remontu oraz zainstalowanie systemu sterowania oświetleniem ulicznym, celem zachowania określonego efektu energetycznego przez cały okres obowiązywania umowy.
Podmiot publiczny Urząd Miasta Ząbki
Partner prywatny ECM Energia
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Ząbki
Województwo Mazowieckie
Sektor Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 17-03-2015r.
Data podpisania umowy 28-11-2017
Data zamknięcia finansowego 28-11-2017
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 28-11-2025
Okres umowy (miesiące) 96
Okres umowy (lata) 8 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 3 567 010,80 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowanie zakłada zaangażowanie partnera prywatnego na etapie realizacji inwestycji jak i jej eksploatacji.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Udostępnienie infrastruktury, która ma być przedmiotem ppp. Ryzyko popytu na usługi świadczone w ramach przedsięwzięcia.
Ryzyka po stronie prywatnej Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Ryzyko związane z dostępnością przedmiotu przedsięwzięcia w szczególności związane z uzyskaniem gwarantowanych oszczędności energetycznych.
Model wynagrodzenia Płatność za dostępność
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzeniem Partnera Prywatnego będzie cykliczna płatność Podmiotu Publicznego (tzw. opłata za dostępność), przekazywana przez okres obowiązywania umowy. Środki pieniężne na wynagrodzenie Partnera Prywatnego będą pochodzić w całości z oszczędności wygenerowanych w wyniku przeprowadzonego remontu oświetlenia. Zakres zamówienia obejmie wymianę maksymalnie 2155 opraw oświetleniowych zlokalizowanych na terenie Miasta. Zamawiający zastrzega, że ostateczny zakres zamówienia może przed zaproszeniem do składania ofert ulec zmniejszeniu. Rozwiązania techniczne, okres obowiązywania umowy, szczegółowy podział zadań i ryzyk oraz ustalenie zasad współpracy pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym zostaną określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a potem w umowie o ppp.
Kontakt do instytucji E-mail: um@zabki.pl
Tel.: 22 510 97 96