Przejdź do treści
Strona główna

Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza.

Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem Przedsięwzięcia jest zapewnienie przez Partnera Prywatnego – przy udziale Wkładu Własnego Podmiotu Publicznego – finansowania, a także zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych, zarządzanie energią oraz utrzymanie techniczne obiektów w celu zapewnienia standardów dostępności obiektów i uzyskania gwarantowanych oszczędności.
Podmiot publiczny Urząd Miasta Zgierza
Partner prywatny Engie Services Sp. z o. o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Zgierz
Województwo Łódzkie
Sektor Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 25-09-2015r.
Data podpisania umowy 30-01-2017
Data zamknięcia finansowego 30-01-2017
Status realizacji Projektowanie i budowa
Data zakończenia 31-03-2034
Okres umowy (miesiące) 218
Okres umowy (lata) 18 lat 2 miesiące
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 56 411 000,00 zł
Przedział wartości projektu Duże (40-100 mln)
Źródła finansowania projektu Projekt jest realizowany w formule hybrydowej. Finansowanie pochodzi ze środków własnych Partnera Prywatnego. Podmiot Publiczny wnosi wkład w postaci dofinansowania na realizację przedsięwzięcia ze środków dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie Miasta Zgierza”.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Tak
Zakładana wartość wsparcia 35260265.04
Program, z którego pochodzą środki RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyka budowy związane z: odkryciami archeologicznymi, ze zmianą celów politycznych, wystąpieniem zmian w przepisach Prawa mających wpływ na realizację Przedsięwzięcia, wystąpieniem Siły Wyższej, protestami organizacji społecznych lub strajkami, Akty Wandalizmu. Ryzyka dostępności i popytu związane ze: zmianą stawek podatków, opłat, cen wody, energii elektrycznej i cieplnej, zmianą przeznaczenia/sposobu użytkowania/złym stanem technicznym Obiektów lub ich części, wystąpieniem zmian w przepisach Prawa mających wpływ na realizację Przedsięwzięcia z wyłączeniem przepisów obniżających normy technologiczne, wystąpieniem Siły Wyższej, wystąpieniem zmian technologicznych, zmianą dostawcy Internetu i kosztami nowej konfiguracji urządzeń zamontowanych przez Partnera Prywatnego w ramach Umowy, utrzymaniem Obiektów w należytym stanie technicznym w zakresie nieprzypisanym Parterowi Prywatnemu postanowieniami Umowy, prowadzeniem uzgodnień z gestorami sieci, ze zmianą celów politycznych, Niewłaściwe Użytkowanie Obiektów, Akty Wandalizmu.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyka budowy ryzyka związane z: warunkami geologicznymi, geotechnicznymi i hydrologicznymi, warunkami meteorologicznymi, wystąpieniem niezgodności z warunkami dotyczącymi standardów wykonania Robót Budowlanych w PFU i Dokumentacji Projektowej, wzrostem kosztów wykonania robót, prowadzeniem sporów z podmiotami trzecimi spowodowanymi własnymi zaniedbaniami lub deliktami, wypadkami, brakiem zasobów ludzkich i materialnych, wystąpieniem wad fizycznych lub prawnych w okresie gwarancji i rękojmi, zmniejszających wartość lub użyteczność urządzeń i instalacji zamontowanych w Obiektach przez Partnera Prywatnego w związku z realizacją Robót Termomodernizacyjnych i Robót Budowlanych, wystąpieniem wad w Dokumentacji Projektowej, wystąpieniem opóźnień w realizacji obowiązków na Etapie Robót z winy Partnera Prywatnego, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich w trakcie lub w wyniku realizacji Umowy, udziałem podwykonawców, niemożliwością uzyskania lub przedłużania lub opóźnieniami w wydawaniu pozwoleń, zezwoleń, decyzji, koncesji, licencji lub certyfikatów (Decyzji Administracyjnych) z przyczyn zawinionych jedynie przez Partnera Prywatnego, brakiem lub utratą Finansowania, odkryciami archeologicznymi, prowadzeniem uzgodnień z gestorami sieci. Ryzyka dostępności i popytu związane z: niemożliwością zapewnienia Standardów Dostępności Obiektów o jakości i standardach określonych Umową, w tym zapewnienia Gwarantowanych Oszczędności z przyczyn zawinionych wyłącznie przez Partnera Prywatnego Dostępności, niezgodnym z treścią Załącznika Utrzymaniem Technicznym Obiektów, brakiem zgodności realizacji Przedsięwzięcia z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Polskimi Normami, wzrostem kosztów Utrzymania Technicznego Obiektów oraz obsługi Systemu Zarządzania Energią w zakresie, w jakim obowiązek ten spoczywa na Partnerze Prywatnym, brakiem zasobów ludzkich i materialnych, uszkodzeniem zainstalowanych przez Partnera Prywatnego w Obiektach instalacji, systemów i urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi, a w przypadku Systemu Zarządzania Energią w całym okresie realizacji Umowy, o ile odpowiedzialność z tego tytułu można przypisać Partnerowi Prywatnemu na podstawie postanowień Załącznika Utrzymanie Techniczne Obiektów, udziałem podwykonawców, warunkami meteorologicznymi.
Model wynagrodzenia Płatność za dostępność
Szczegóły wynagrodzenia Opłata za dostępność powiązana z osiągnięciem zadeklarowanych oszczędności energetycznych. Część wynagrodzenia wniesiona tytułem wkładu podmiotu publicznego tj. sfinansowania części nakładów ze środków uzyskanych z refundacji UE.
Kontakt do instytucji E-mail: e-urzad@umz.zgierz.pl
Tel.: 42 714 31 12