Przejdź do treści
Strona główna

Wizyty krajowe

Wizyty krajowe

Organizujemy cykl 12 jednodniowych krajowych wizyt studyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego, które mają znaczące i/lub ciekawe doświadczenia w realizacji PPP.
Wizyty studyjne realizowane są w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER).

Grupą docelową są przedstawiciele władz samorządowych i innych podmiotów, które po raz pierwszy przygotowują się do wdrożenia PPP i przeszły już fazę szkoleń regionalnych lub profilowanych.

Celem krajowych wizyt studyjnych jest upowszechnianie najlepszych krajowych praktyk PPP.

Pierwsza wizyta studyjna odbyła się 12 grudnia 2017 r. w Płocku, którego przedstawiciele podzielili się z uczestnikami wizyty doświadczeniami zdobytymi przy realizacji projektu w formule PPP pn. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku.
Gospodarzem drugiej wizyty 13 lutego 2018r. była gmina Kobylnica, która przedstawiła proces przygotowania i wdrożenia projektu pn. Przebudowa Domu Opieki Społecznej w Kobylnicy na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz wykonywania zadań o charakterze komplementarnym.
Kolejne wizyty odbyły się w: Gdańsku (18 kwietnia 2018 r.) – projekt pn. Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku, Solcu-Zdroju (5 czerwca 2018 r.) – projekt pn. Koncesja na roboty budowlane dla zadania pn. „Kompleks mineralnych basenów w Solcu – Zdroju”, Warszawie (7 września 2018 r.) – projekt pn. Koncesja na budowę i utrzymanie wiat przystankowych oraz innych elementów wyposażenia w Warszawie, Świdnicy (25 września 2018 r.) –projekt pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Świdnica w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, Oławie (4 grudnia 2018 r.) - projekt pn. Wybudowanie i utrzymanie ulic znajdujących się na osiedlu Zaodrze w Oławie, tj. ul. Orlej, Sokolej, Słowiczej, Kruczej, wraz z ich odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową kolizyjnego uzbrojenia w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego.

W 2019 roku, do tej pory odbyły się wizyty w Nowym Sączu (21 lutego 2019 r.) - projekt. pn. Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, Sierpcu (3 kwietnia 2019 r.) – projekt pn. Wybór Operatora zarządzającego Centrum Kulturalno Rekreacyjnym w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Krakowie (6 czerwca 2019 r.) – projekt pn. Postępowanie o udzielenie koncesji na budowę cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie wraz z obiektem ceremonialnym i spopielarnią oraz Konstancinie - Jeziorna (19 września 2019 r.) – projekt pn. Wyłonienie Partnera prywatnego do realizacji usługi polegającej na oczyszczaniu ścieków komunalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna,

Na ostatnią wizytę studyjną zapraszamy do:

  • Sopotu (22 październik 2019 r.*) – projekt pn. Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących z nimi terenów, z udziałem podmiotów prywatnych.
     *uwaga zmiana terminu z 24 października 2019 r.

Do udziału w wizytach studyjnych zapraszamy osoby zainteresowane tematyką PPP w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach podległych oraz jednostkach administracji rządowej, w tym w szczególności decydentów i osoby zajmujące się inwestycjami i ich finansowaniem, infrastrukturą, pozyskiwaniem środków unijnych, zamówieniami publicznymi czy też obsługą prawną.

Każda wizyta jest jednodniowa i nieodpłatna. Uczestnicy pokrywać będą jedynie koszt dojazdu na miejsce wizyty. Pozostałe koszty (materiały szkoleniowe i wyżywienie) finansowane będą ze środków projektu.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na wizytach, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Szczegóły znajdują się w Regulaminie wizyt studyjnych.


Osoby zainteresowane udziałem będą mogły dokonać zgłoszenia na wybraną wizytę w formularzu rejestracyjnym.

Regulamin krajowych wizyt studyjnych nr 8-12 (PDF 413KB)

Ramowa agenda wizyty (PDF 297KB)

Harmonogram wizyt studyjnych (PDF 231KB)

Informacja prasowa nt. krajowych wizyt (PDF 320KB)