Przejdź do treści
Strona główna

Wdrożenie i rozliczenie projektu

Wdrożenie projektu – realizacja inwestycji

 Przebiega analogicznie do modelu znanego z projektów tradycyjnych (nie-PPP), z tą różnicą, że to partner prywatny (wykonawca) m.in.:

  • projektuje (według wytycznych od podmiotu publicznego) prace do wykonania,
  • realizuje inwestycję,
  • finansuje nakłady inwestycyjne (w kontekście dofinansowania – ponosi wydatki kwalifikowalne w projekcie),
  • zarządza infrastrukturą wybudowaną/zainstalowaną/zmodernizowaną w ramach projektu, np. systemem zarządzania energią

W proces wdrożenia projektu hybrydowego zaangażowana jest również instytucja zarządzająca danym programem unijnym. Jej obowiązki są analogiczne do tych w projektach tradycyjnych (nie-hybrydowych).

Rozliczenie projektu  

a) jakie koszty podlegają dofinansowaniu i rozliczeniu?

Wyłącznie nakłady o charakterze inwestycyjnym. Analogicznie jak w projektach tradycyjnych

(nie-PPP).

b) która ze stron projektu hybrydowego może ponosić wydatki kwalifikowalne?

Zgodnie z art. 63 ust. 2 rozporządzenia nr 2021/1060, w projekcie hybrydowym wydatki kwalifikowalne może ponosić:

  • beneficjent projektu (podmiot publiczny albo partner prywatny);
  • partner prywatny niebędący beneficjentem (w projekcie, którego beneficjentem jest podmiot publiczny). 

Jeżeli wydatki kwalifikowalne ponosi bezpośrednio beneficjent (podmiot publiczny albo partner prywatny), rozliczanie wydatków przebiega w sposób analogiczny do stosowanego w projektach tradycyjnych (nie-PPP).

c) jak wygląda rozliczenie dofinansowania?

Zgodnie ze specyfiką PPP, ponoszącym wydatki na realizację projektu będzie partner prywatny, który w znacznej większości projektów może nie być beneficjentem projektu. W takiej sytuacji, co do zasady, podmiot publiczny (beneficjent) składa do instytucji zarządzającej wniosek o płatność załączając do niego opłacone przez partnera prywatnego dokumenty księgowe (faktury lub dokumenty o równorzędnej wartości dowodowej). Jeżeli beneficjentem projektu hybrydowego będzie jednak partner prywatny, rozliczanie wydatków będzie przebiegało w sposób analogiczny do stosowanego w projektach tradycyjnych (nie-PPP).

Wytyczne MFiPR dot. projektów hybrydowych oraz Wytyczne MFiPR dot. kwalifikowalności wydatków dopuszczają jednak również możliwość rozliczenia dofinansowania bez konieczności przedkładania przez podmiot publiczny (beneficjenta) opłaconych przez partnera prywatnego dokumentów księgowych. W modelu tym, rozliczenie następuje w oparciu o koszty wskazane w  umowie o PPP oraz o faktyczne postępy rzeczowe inwestycji. 

Wybór metody rozliczenia projektu hybrydowego zależy od decyzji stron umowy o PPP, aczkolwiek powinien on zostać zatwierdzony przez instytucję zarządzającą.

d) czym jest i do czego służy rachunek powierniczy?

Rachunek powierniczy, to nic innego, jak konto bankowe służące przekazywaniu środków z dofinansowania na rzecz projektu hybrydowego. To na ten rachunek trafią środki od instytucji zarządzającej - zaliczka, czy refundacja wydatków poniesionych przez beneficjenta, czy partnera prywatnego niebędącego beneficjentem.

Jest tworzony w oparciu o pisemne porozumienie pomiędzy podmiotem publiczny a partnerem prywatnym – w praktyce tę rolę spełnią postanowienia umowy o PPP albo załącznik do tej umowy. Podstawą do prowadzenia rachunku jest natomiast umowa podmiotu publicznego z bankiem.

Cechą wyróżniającą rachunek powierniczy jest to, że:

  1. zgromadzone na nim środki z dofinansowania mogą być (o ile strony PPP tak ustalą w umowie o PPP) przekazywane również po zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków,
  2. postanowienia ww. porozumienia, szczególnie odnoszące się do trybu i terminów, w jakich środki z tego rachunku będą przekazywane partnerowi prywatnemu, podlegają weryfikacji i zatwierdzeniu przez instytucję zarządzającą.