Przejdź do treści
Strona główna

Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Budowa i eksploatacja oczyszczalni ścieków w Mławie

Projekt budowy i eksploatacji oczyszczalni ścieków, ma na celu zapewnienie odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych z Miasta Mława.
Partner Prywatny zobowiązany został do prowadzenia starej instalacji z równoległym zaprojektowaniem, zbudowaniem, sfinansowaniem i prowadzeniem nowej instalacji.
Łączny czas trwania umowy to 33 lata, z czego 3 lata to prowadzenie starej oczyszczalni, a także zaprojektowanie i zbudowanie nowej.

Umowa PPP została podpisana z wykonawcą w lipcu 2016 r., a okres trwania umowy mija w styczniu 2049 r. 

Więcej szczegółów o projekcie tutaj

Zobacz film o tej inwestycji

Dokumentacja dotycząca procesu przygotowania transakcji PPP została opracowana na podstawie przygotowanych przez doradców materiałów wytworzonych na zlecenie MFiPR oraz materiałów wygenerowanych w trakcie trwania procedury o zamówienie publiczne na wybór partnera prywatnego.


Dla właściwego zobrazowania sekwencji działań podejmowanych przez Beneficjenta, poniżej opublikowane materiały zostały przyporządkowane do poszczególnych etapów. W nawiasie podano ramowe terminy prowadzonych prac, w wyniku których wytworzono określone dokumenty.

 1. Analizy doradców na etapie przed ogłoszeniem o zamówieniu (styczeń – marzec 2011)
  1. Opis niezbędnych do podjęcia kluczowych działań w celu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w terminie określonym przez miasto wraz ze wskazaniem odstawowych ryzyk (PDF 148KB)  
  2. Harmonogram przygotowania projektu (PDF 201KB)  
  3. Raport dla MRR w sprawie struktury prawnej przedsięwzięcia dotyczącego zaprojektowania, budowy i utrzymania Instalacji do Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu w trybie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PDF 539KB)
  4. Raport ze świadczenia usług doradztwa technicznego dla projektu „System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania” (PDF 943KB)
  5. Podsumowanie z badania rynku dotyczącego pozyskania partnera prywatnego do realizacji projektu POIiŚ 2.1 – 13 „System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania” (PDF 266KB)
    
 2. Ogłoszenie o zamówieniu i dokumenty powiązane (kwiecień – wrzesień 2011)
  1. Ogłoszenie o zamówieniu z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wyboru partnera prywatnego (PDF 143KB)
  2. Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego (PDF 873KB)
  3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym pn. System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania (PDF 115KB)
  4. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (PDF 115KB)
  5. Załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia (PDF 117KB)
  6. Załącznik nr 2 do wniosku o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu – Wykaz wykonanych robót budowlanych, spełniających wymogi pkt III, 2.3 ppkt 1 (a) ogłoszenia o zamówieniu (PDF 105KB)
  7. Załącznik nr 3 do wniosku o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu – Wykaz wykonanych usług, spełniających wymogi  pkt III, 2.3 ppkt 1 (b) ogłoszenia o zamówieniu (PDF 100KB)
  8. Komunikat w sprawie zapytań inwestorów z 6 maja 2011 r. (PDF 122KB)
  9. Wyjaśnienia Miasta Poznania dla inwestorów z 12 maja 2011 r. (PDF 108KB)
  10. Zestawienie zgłoszonych wniosków z 7 czerwca 2011 r. (PDF 46KB)
  11. Komunikat Miasta Poznania – wybór 5 oferentów z 13 września 2011 r. (PDF 296KB)
    
 3. Dokumenty wytworzone na potrzeby przeprowadzenia dialogu konkurencyjnego (lipiec – październik 2011)
  1. Memorandum informacyjne (PDF 2MB)
  2. Zaproszenie do dialogu (PDF 102KB)
  3. Zasady prowadzenia dialogu konkurencyjnego (PDF 133KB)
  4. Zagadnienia do dialogu (PDF 184KB) 
  5. Lista dokumentów dla oferentów (PDF 96KB)
    
 4. Przebieg dialogu konkurencyjnego (listopad 2011 – maj 2012)
  1. Materiał przedstawiający agendy spotkań 5 tur dialogu konkurencyjnego prowadzonych przez zamawiającego w okresie listopad 2011 r. - maj 2012 r., w postępowaniu na wybór partnera prywatnego dla realizacji projektu „System gospodarki odpadami dla miasta Poznania" Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (PDF 206KB)
    
 5. Dokumentacja dot. zaproszenia do składania ofert (czerwiec – sierpień 2012)
  1. Zaproszenie do złożenia oferty (wzór pisma) (PDF 158KB)
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Rozdział I – Instrukcja dla partnerów prywatnych (PDF 483KB)
  3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Rozdział II – Umowa w sprawie zaprojektowania, budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Poznaniu wraz z wybranymi załącznikami (PDF 30MB)
  4. Załączniki do SIWZ (PDF 489KB)

 

Należy mieć na uwadze, że proces przygotowania projektu przez Beneficjenta rozpoczął się przed zaangażowaniem MFiPR.

Raport z doświadczeń w przygotowaniu i realizacji projektu pn. (PDF 1MB)

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp (PDF 748KB)

Podręcznik analiza ryzyka dla projektów budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów, publikacja MRR, Warszawa, listopad 2010 r. (PDF 539KB)

Metodyka wykonania Modelu Porównawczego Sektora Publicznego (PSC) dla projektu z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (PDF 226KB)