Przejdź do treści
Strona główna

Analizy wstępne i przygotowanie projektu hybrydowego

Analizy wstępne i przygotowanie projektu hybrydowego

Aby podmiot publiczny mógł podjąć decyzję, czy formuła PPP (w tym hybrydowa) będzie najbardziej efektywnym modelem, należy przeprowadzić:

  1. dla projektów służących poprawie efektywności energetycznej - Analizę potrzeb i wymagań (sporządzaną w oparciu o przepisy Prawa zamówień publicznych) – konieczność jej przeprowadzenia wynika z art. 7 ust. 6 ustawy o efektywności energetycznej

albo

  1. dla projektów z pozostałych obszarów – Ocenę efektywności – konieczność jej przeprowadzenia wynika z art. 3a ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W przypadku projektów służących poprawie efektywności energetycznej przeprowadzenie oceny efektywności nie jest zatem wymagane.

Ocena efektywności to zespół analiz dotyczących przedsięwzięcia PPP wykonywanych przez podmiot publiczny przed wszczęciem postępowania na wybór partnera prywatnego. Analiza potrzeb i wymagań również składa się z analiz, aczkolwiek jej zakres i forma są znacznie uproszczone w porównaniu do oceny efektywności.

Celem obu ww. analiz jest zbadanie efektywności realizacji inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w porównaniu do efektywności jej realizacji w inny sposób, w szczególności przy wykorzystaniu wyłącznie środków publicznych. Dzięki ocenie efektywności możliwa jest weryfikacja wykonalności projektu oraz efektywności jego realizacji w formule PPP.

Z przykładową analizą potrzeb i wymagań (część opisowa, matryca ryzyk oraz aktywny model finansowy) możecie Państwo zapoznać się w zakładce „Przykładowa APiW” – Link 

Szczegółowe wskazania co do metodyki przeprowadzenia analiz można znaleźć w:

  1. dla projektów służących poprawie efektywności energetycznej – art. 83 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
  2. dla pozostałych projektów – opracowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Wytycznych PPP dot. przygotowania projektów (Wytyczne PPP (Tom I). Przygotowanie projektów. Dokument dostępny pod adresem: www.ppp.gov.pl, w zakładce: Baza wiedzy/Wytyczne PPP)

Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, wydatki poniesione przez podmiot publiczny w związku z opracowaniem oceny efektywności/analizy potrzeb i wymagań powinny zostać uznane przez instytucje zarządzająca za koszty kwalifikowalne, związane z przygotowaniem projektu do realizacji.

Więcej informacji nt. oceny efektywności i analizy potrzeb i wymagań w opracowanym przez Dep. PPP w MFiPR dokumencie dostępnym pod adresem:

https://www.ppp.gov.pl/file.php?i=przegladarka-plikow/Nowa-ustawa-PZP-a-przygotowanie-PPP.pdf