Przejdź do treści
Strona główna

Rozwój PPP w Polsce

Projekt „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji pracowników administracji publicznej w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Projekt oferuje pakiet bezpłatnych działań, takich jak: szkolenia, warsztaty, wizyty i misje studyjne, debaty. Powstaną też wytyczne dotyczące realizacji projektów PPP oraz bezpłatny specjalistyczny kwartalnik poświęcony PPP.

Rolę wiodącą w projekcie pełni Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z którym jako partnerzy współpracują: ogólnopolskie stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego – Związek Miast Polskich i Związek Powiatów Polskich, organizacja zrzeszająca przedsiębiorców – Konfederacja Lewiatan oraz organizacja pozarządowa – Fundacja Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Działania zaplanowane w projekcie wpisują się w cele rządowej Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, poprzez dążenie do zwiększenia wykorzystania publicznych źródeł współfinansowania do stymulowania prywatnych nakładów inwestycyjnych.

Podejmowane działania:

 1.     Szkolenia regionalne i profilowane, dla skarbników i służb finansowych oraz kadry zarządzającej podczas konwentów starostów, a także szkolenia uzupełniające.
 2.     Warsztaty specjalistyczne.
 3.     Wizyty i misje studyjne.
 4.     Wsparcie doradcze dla przedsięwzięć PPP.
 5.     Wytyczne dotyczące realizacji projektów PPP.
 6.     Monitoring rynku PPP.
 7.     Biuletyn PPP.
 8.     Filmy promujące projekty PPP.
 9.     Debaty, konferencje i inne wydarzenia.
   

Działania w ramach projektu są kierowane do:

 •     jednostek samorządu terytorialnego, w tym burmistrzów, wójtów, prezydentów, skarbników, pracowników odpowiedzialnych w samorządach za inwestycje, infrastrukturę, prawo zamówień publicznych, kwestie prawne;
 •     administracji rządowej, w tym pracowników odpowiedzialnych za inwestycje, infrastrukturę, kwestie prawne, administracyjne, fundusze unijne, komórki  nadzorujące realizację inwestycji oraz jednostki im podległe;
 •     urzędów centralnych i kontrolnych, w tym pracowników odpowiedzialnych za nadzór realizacji inwestycji oraz pracowników kontrolujących prawidłowość i efektywność przedsięwzięć infrastrukturalnych.
   

Planowane kluczowe efekty projektu:

 •     co najmniej 1 400 uczestników szkoleń/ warsztatów,
 •     ponad 600 przeszkolonych instytucji,
 •     ponad 100 dni warsztatowo – szkoleniowych,
 •     co najmniej 5 wspartych przedsięwzięć PPP na etapie przygotowania kompleksowych analiz przedrealizacyjnych,
 •     co najmniej 15 publikacji, analiz, raportów w zakresie PPP,
 •     10 przykładów najlepszych praktyk z realizowanych przedsięwzięć PPP w Polsce,
 •     3 wytyczne dotyczące realizacji przedsięwzięć PPP,
 •     co najmniej 30 wydarzeń gospodarczych w kraju i za granicą, w ramach których będą prowadzone działania  promocyjne z zakresu PPP.
   

Okres realizacji projektu: 1.06.2016 r. – 30.09.2023 r.

Wartość projektu: 10 954 690,47 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 9 232 613,13 PLN


Kontakt:

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
tel.: +48 22 273 79 62
e-mail: rozwojppp@mfipr.gov.pl