Przejdź do treści
Strona główna

Inne

 

Publikacje ogólne:

Nasze publikacje: 

  • Dolnośląski program przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich realizowany w formule PPP

Raport z analiz przedrealizacyjnych i badania rynku (PDF 1MB)

Założenia do testowania rynku (PDF 127KB)

Testowanie rynku inwestorów branżowych i instytucji finansowych (PDF 716KB)

Wykaz ryzyk drogowego projektu ppp (PDF 249KB)

Raport z II etapu przygotowania projektu (PDF 910KB)

Dokumenty opracowane przez doradców (PDF 70KB)

Dokumenty opracowane przez promotora (PDF 59KB)

Opis potrzeb i wymagań podmiotu publicznego (PDF 926KB)

Wniosek do UZP i odpowiedź w sprawie interpretacji przepisów dot. zamówienia mieszanego (PDF 89KB)

Zawiadomienia Prezesa UZP o zamiarze zawarcia umowy na okres powyżej 4 lat (PDF 47KB)

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF 166KB)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF 159KB)

  • Poprawa właściwości energetycznych budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
     

Dokumentacja dotycząca procesu przygotowania transakcji PPP została opracowana na podstawie przygotowanych przez doradców materiałów wytworzonych na zlecenie MFiPR oraz materiałów wygenerowanych w trakcie trwania procedury o zamówienie publiczne na wybór partnera prywatnego. Dla właściwego zobrazowania sekwencji działań podejmowanych przez Beneficjenta, poniżej opublikowane materiały zostały przyporządkowane do poszczególnych etapów.
 

Raport z etapu I - Analizy przedrealizacyjne i badanie rynku (PDF 798KB)

Zał. 1 – etap I Memorandum informacyjne na potrzeby testowania rynku wykonawców i instytucji finansowych, w tym wzory ankiet  (PDF 459KB)

Raport z etapu II – Ogłoszenie o zamówieniu publicznym (PDF 680KB)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wybór partnera prywatnego wraz załącznikami

Etap III - Ocena wniosków o dopuszczenie (PDF 431KB)

Raport z IV etapu (PDF 370KB) – przygotowanie do dialogu konkurencyjnego z wykonawcami

Zał. nr 1 Memorandum informacyjne (PDF 704KB)
Zał. nr 2 Projekt zagadnień do omówienia i agenda I tury dialogu (PDF 294KB)
Zał. nr 3 Projekt zaproszenia dla wykonawcy (PDF 180KB)

 

Archiwum:

Analiza prawna stosowania ustawy o PPP do postępowań prowadzonych w trybie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, czerwiec 2014 (PDF 640KB)

Analiza prawna możliwości realizacji projektów PPP na innej podstawie niż ustawa o PPP, kwiecień 2014 (PDF 305KB)

Wybór doradcy dla projektu PPP, marzec 2014 (PDF 625KB)

Podatek VAT a umowy PPP. Przegląd najważniejszych zagadnień w kontekście europejskim, październik 2013 (PDF 691KB)

Bankowalność projektu PPP, październik 2013 (PDF 506KB)

Dialog konkurencyjny krok po kroku, 2012 (PDF 1MB)

Projekt PPP od A do Z, sierpień 2012 (PDF 1008KB)

Interpretacja prawna i finansowa pojęcia opłaty za dostępność, marzec 2012 (PDF 585KB)

Dialog konkurencyjny jako tryb wyboru partnera prywatnego, styczeń 2012 (PDF 199KB)

Raport z badania wśród wybranych podmiotów publicznych. Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Badanie PARP, 2012

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP. Raport sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego". PARP, 2012, str. 50-51

Dobre praktyki - sektor sieci szerokopasmowe (PDF 7MB)