Przejdź do treści
Strona główna

Ponowne wykorzystanie

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1243, 1669) podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

Informacje ze strony internetowej  oraz z Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej udostępniane są na poniższych warunkach:

  1. należy poinformować o źródle pozyskania informacji poprzez podanie pełnej nazwy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej;
  2. należy podać datę pozyskania informacji;
  3. należy poinformować o przetworzeniu informacji, jeśli miało ono miejsce.
  • Informacja sektora publicznego udostępniana jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej do ponownego wykorzystywania bez opłat.
  • Na podstawie art. 25 ust. 1 powyższej ustawy oraz art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z  2017  r.  poz. 1257) oraz z 2018 r. poz. 149, 650, 1544) od decyzji o odmowie udostępnienia informacji sektora publicznego nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zwrócić się do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
  • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej nie zawierało umów o udzielenie wyłączonego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.