Przejdź do treści
Strona główna

Analiza Rynku PPP

Analiza Rynku PPP

Prezentujemy Państwu cyklicznie aktualizowane raporty dotyczące rozwoju rynku PPP w Polsce od 2009 roku. Analizy obejmują zawarte umowy PPP oraz zamierzenia inwestycyjne PPP, w podziale m.in. na lokalizację, sektor, wielkość projektu czy też procedurę wyboru partnera prywatnego. Raporty nie dotyczą projektów zawieranych na innej podstawie prawnej niż ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (wcześniej: ustawa o koncesjach na roboty budowlane lub usługi). Szczegółowe informacje o projektach można znaleźć w poszczególnych bazach.

Zamierzenia inwestycyjne PPP

Łączna liczba oraz wartość nakładów inwestycyjnych lub usług (netto) zamierzeń inwestycyjnych z uwzględnieniem podziału na sektory.

Sport i turystyka
28
Infrastruktura transportowa
23
Efektywność energetyczna
19
Rewitalizacja
10
Budynki publiczne
8
Mieszkalnictwo
8
Usługi transportowe
7
Kultura
5
Ochrona zdrowia
4
Gospodarka wodno-kanalizacyjna
4
Gospodarka odpadami
3
Energetyka
2
Edukacja
2
Telekomunikacja
1
Inne
5
Liczba zamierzeń inwestycyjnych 129 Łączna szacowana wartość (netto) 52 593 932 242,09 zł POBIERZ PEŁNY RAPORT PDF przedstawiający rozwój rynku
PPP w latach 2009 - I-III kw. 2019
POBIERZ PEŁNY RAPORT PDF przedstawiający rozwój rynku PPP w latach 2009 - I-III kw. 2019

Podpisane umowy PPP

Łączna liczba oraz łączna wartość nakładów inwestycyjnych lub usług (brutto) realizowanych i zrealizowanych umów z uwzględnieniem podziału na sektory.

Infrastruktura transportowa
21
Sport i turystyka
20
Efektywność energetyczna
20
Gospodarka wodno-kanalizacyjna
17
Usługi transportowe
9
Telekomunikacja
9
Gospodarka odpadami
7
Kultura
6
Edukacja
5
Ochrona zdrowia
4
Energetyka
3
Budynki publiczne
3
Rewitalizacja
2
Mieszkalnictwo
1
Inne
10
Liczba podpisanych umów 137 Łączna wartość (brutto) 6 033 631 876,85 zł POBIERZ PEŁNY RAPORT PDF PPP w latach 2009 - I-III kw. 2019