Przejdź do treści
Strona główna

Analiza Rynku PPP

Analiza Rynku PPP

Prezentujemy Państwu cyklicznie aktualizowane raporty dotyczące rozwoju rynku PPP w Polsce od 2009 roku. Analizy obejmują zawarte umowy PPP oraz zamierzenia inwestycyjne PPP, w podziale m.in. na lokalizację, sektor, wielkość projektu czy też procedurę wyboru partnera prywatnego. Raporty nie dotyczą projektów zawieranych na innej podstawie prawnej niż ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (wcześniej: ustawa o koncesjach na roboty budowlane lub usługi). Szczegółowe informacje o projektach można znaleźć w poszczególnych bazach.

Podpisane umowy PPP

Łączna liczba oraz łączna wartość nakładów inwestycyjnych lub usług (brutto) realizowanych i zrealizowanych umów z uwzględnieniem podziału na sektory.

Infrastruktura transportowa
24
Efektywność energetyczna
24
Sport i turystyka
23
Gospodarka wodno-kanalizacyjna
19
Gospodarka odpadami
10
Usługi transportowe
9
Telekomunikacja
9
Kultura
6
Edukacja
5
Budynki publiczne
4
Rewitalizacja
4
Ochrona zdrowia
4
Energetyka
3
Mieszkalnictwo
2
Inne
12
Liczba podpisanych umów 158 Łączna wartość (brutto) 8 317 683 714,72 zł POBIERZ PEŁNY RAPORT PDF Rozwój rynku PPP 2009 - II kw 2021 r. POBIERZ PEŁNY RAPORT PDF Rozwój rynku PPP 2009 - II kw 2021 r.

Potencjalne projekty PPP

Łączna liczba oraz wartość nakładów inwestycyjnych lub usług (netto) potencjalnych projektów z uwzględnieniem podziału na sektory.

Infrastruktura transportowa
13
Sport i turystyka
12
Efektywność energetyczna
10
Rewitalizacja
9
Budynki publiczne
8
Mieszkalnictwo
6
Ochrona zdrowia
4
Gospodarka wodno-kanalizacyjna
4
Edukacja
3
Kultura
2
Gospodarka odpadami
1
Usługi transportowe
1
Inne
3
Liczba potencjalnych projektów 76 Łączna szacowana wartość (netto) 9 540 666 936,26 zł POBIERZ PEŁNY RAPORT PDF Rozwój rynku PPP 2009 - II kwartał 2021 r. POBIERZ PEŁNY RAPORT PDF Rozwój rynku PPP 2009 - II kwartał 2021 r.