Przejdź do treści
Strona główna

Wnioskowanie i umowa o dofinansowanie

Wnioskowanie o dofinansowanie

Niezbędne do opracowania wniosku o dofinansowanie dla projektu hybrydowego, co do zasady, stosujemy analizy wstępne.
W przypadku projektów z zakresu efektywności energetycznej, z uwagi na uproszczony charakter analizy potrzeb i wymagań, podstawowe dane do wniosku o dofinansowanie będą zawarte zarówno w tej analizie, jak i w audytach energetycznych.

Nie można jednak wykluczyć, że w ramach danego naboru, instytucja zarządzająca sformułuje dodatkowe wymagania w zakresie zawartości wniosku lub załączników.

a) kto może złożyć wniosek o dofinansowanie? 

Podmiot publiczny albo partner prywatny – w zależności od decyzji tych stron podjętej na etapie wyboru partnera prywatnego/zawarcia umowy o PPP.

b) kiedy można złożyć wniosek o dofinansowanie?

Zarówno przed wyborem partnera prywatnego, jak i po dokonaniu tego wyboru. Wynika to bezpośrednio z przepisów rozporządzenia UE nr 2021/1060, więc nie jest zależne od decyzji instytucji zarządzających.

c) czy do oceny wniosku o dofinansowanie konieczna jest umowa o PPP albo inne, specyficzne dla PPP załączniki?

Nie. Jeżeli na etapie wniosku o dofinansowanie nie zostanie zawarta jeszcze umowa o PPP, należy wziąć pod uwagę projekt postanowień umowy o PPP w tym zakresie, dostarczony instytucji zarządzającej przez podmiot składający wniosek o dofinansowanie (podmiot publiczny albo partnera prywatnego). W typowych projektach PPP projekt umowy PPP będzie kształtowany
w trakcie postępowania ws. wyboru partnera prywatnego.

Ocena wniosku i umowa o dofinansowanie

a) kto ocenia wniosek i jakie dokumenty są oceniane?

Analogicznie do projektów wdrażanych w formule tradycyjnej (nie-PPP), wniosek podlega formalnej i merytorycznej ocenie instytucji zarządzającej, zgodnie ze wskazaniami dokumentacji naboru.                  W ramach tej oceny weryfikacji podlegają również niektóre z postanowień umowy o PPP (ew. jej projektu – patrz: pkt 3 lit. c), jak np. zagadnienia dot. rachunku powierniczego (szczegóły w dalszej części materiału), czy sposobu i terminów przekazywania środków z dofinansowania do partnera prywatnego.

b) kiedy może zostać zawarta umowa o dofinasowanie?

Jest to zależne od tego, która ze stron ma pełnić rolę beneficjenta projektu:

a) jeśli beneficjentem ma być podmiot publiczny – umowa o dofinansowanie może być zawarta nawet przed wybraniem partnera prywatnego i zawarciem umowy o PPP;

b) jeśli beneficjentem ma być partner prywatny – umowa o dofinansowanie może być zawarta po dokonaniu wyboru partnera prywatnego. Nie oznacza to jednak, że do zawarcia umowy  o dofinansowanie konieczne jest wcześniejsze zawarcie umowy o PPP. Do decyzji instytucji zarządzającej należy, który moment procedury zamówienia publicznego przyjąć jako „wybór partnera prywatnego”. Oczywistym jest, że takim momentem będzie zawarcie umowy o PPP. Niemniej za moment wyboru można uznać również np. moment publikacji ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.