Przejdź do treści
Strona główna

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew.

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, mająca na celu obniżenie kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej w budynkach, przy jednoczesnym utrzymaniu sprawności technicznej zainstalowanych urządzeń oraz zarządzanie gospodarką energetyczną obiektów. Zakres projektu dotyczy 10 budynków użyteczności publicznej w Gminie Karczew. Modernizacja energetyczna obiektów będzie polegała między innymi na budowie zdalnego systemu monitoringu i zarządzania energią, systemów kontroli temperatury i komfortu cieplnego w pomieszczeniach, modernizacji oświetlenia, wymianie części źródeł ciepła oraz na wykonaniu prac termomodernizacyjnych.
Podmiot publiczny Gmina Karczew - Urząd Miejski w Karczewie
Partner prywatny Siemens Sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Karczew
Województwo Mazowieckie
Sektor Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 24-01-2012r.
Data podpisania umowy 02-01-2013
Data zamknięcia finansowego 02-01-2013
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 22-10-2026
Okres umowy (miesiące) 168
Okres umowy (lata) 14 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 10 736 968,67 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Partner prywatny ponosi koszt robót budowlanych, wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania gospodarką energetyczną i mediami oraz utrzymuje inwestycję w okresie umownym. Koszty związane z audytami energetycznymi budynków objętych zakresem termomodernizacji, dokumentacja projektowa dla 3 obiektów oraz środki pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania termomodernizacyjne, stanowiące około 15 % wartości inwestycji.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko występujące po stronie partnera publicznego: Ryzyko zmian cen energii; Ryzyko związane ze zmianą sposobu użytkowania obiektów objętych zakresem przedsięwzięcia; Ryzyko polityczne; Ryzyko związane z wniesieniem wkładu własnego; Ryzyka związane z rozliczeniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Ryzyka związane ze zmianami w kosztach eksploatacji obiektów w przypadku opłat za media, energię cieplną i elektryczną etc; Ryzyka związane z nieruchomościami, gdzie będzie realizowany projekt termomodernizacji, w tym ryzyko uregulowania stanu prawnego, tj. uzyskania prawa własności posesji, gdzie obecnie funkcjonuje Przedszkole nr 1 w Karczewie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim oraz Ośrodek Zdrowia w Sobiekursku.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko występujące po stronie partnera prywatnego: Ryzyka związane z projektowaniem; Ryzyka związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych; Ryzyka związane ze sfinansowaniem przedsięwzięcia; Ryzyko należytego i terminowego przeprowadzenia termomodernizacji; Ryzyka związane z dostępnością materiałów, podwykonawców i usług; Ryzyko wzrostu kosztów materiałów, dostaw i usług; Ryzyko zapewnienia gwarantowanego poziomu oszczędności: w zużyciu energii cieplnej – 56% w skali roku, w zużyciu energii elektrycznej – 2, 9% kW w skali roku; Ryzyka związane z prawidłowym zarządzaniem energią w obiektach oraz z utrzymaniem sprawności technicznej zainstalowanych urządzeń; Ryzyka związane z prawidłowym funkcjonowaniem systemu zarządzania energią.
Model wynagrodzenia Płatność za dostępność
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzenie partnera prywatnego płatne jest w formule opłaty za dostępność. Suma pieniężna pochodząca w całości od podmiotu publicznego obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót budowlanych oraz koszty związane z utrzymaniem budynków w okresie trwania umowy, w tym ryzyko partnera prywatnego z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Jego wysokość na etapie utrzymania jest ściśle zależna od skali oszczędności energii, jakie osiągnięte zostaną w związku z działaniem partnera prywatnego i płatna od momentu zakończenia etapu robót termomodernizacyjnych. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych jest stała i nastąpi po zrealizowaniu przedmiotu umowy dla każdego z obiektów.
Kontakt do instytucji E-mail: um@karczew.pl
Tel.: 22 780 60 83