Przejdź do treści
Strona główna
Aktualizacja bazy zamierzeń inwestycyjnych PPP i raportu o rynku PPP

Aktualizacja bazy zamierzeń inwestycyjnych PPP i raportu o rynku PPP

  • Data publikacji: 07-02-2020r
  • Sektor: Horyzontalny

Opracowanie i monitoring baz danych o partnerstwach publiczno-prywatnych realizowany jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zgodnie z działaniami określonymi w Polityce Rządu w zakresie rozwoju PPP  oraz zgodnie ze znowelizowaną ustawą o PPP określającą  nowe zasady monitoringu inwestycji PPP.

Baza zamierzeń inwestycyjnych PPP jest najbardziej kompleksową bazą planowanych projektów PPP w Polsce. Baza zawiera zweryfikowaną i aktualną listę zamówień na etapie postępowania na wybór partnera prywatnego jak i planowanych do uruchomienia w najbliższym czasie. W bazie znajduje się obecnie 135 inwestycji o łącznej wartości ponad 52 mld zł. Baza może stanowić cenne źródło informacji dla potencjalnych partnerów prywatnych i inwestorów oraz instytucji finansujących i banków na temat liczby, rodzaju, zakresu i skali oraz  lokalizacji planowanych inwestycji PPP w Polsce. 

Z kolei Baza projektów PPP z podpisanymi umowami przedstawia wszystkie zidentyfikowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej umowy PPP jakie zawarto w Polsce od czasu wejścia w życie ustawy o PPP z grudnia 2008 r. oraz ustawy o koncesjach na roboty budowlane lub usługi z 2009 r. (uchylona) oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi z 2016 r.  

Baza zamierzeń inwestycyjnych oraz baza umów aktualne są na 31 grudnia 2019 r. Obie bazy umożliwiają filtrowanie i generowanie raportów według dostępnych kryteriów, m.in. takich jak lokalizacja, sektor, status realizacji, model wynagradzania, a także podstawa prawna wyboru partnera prywatnego. 

Na podstawie danych z obu baz opracowano Raport roczny rynku PPP za okres od 2009 do 2019 r. (PDF 2MB) zawierający analizę wszystkich zidentyfikowanych partnerstw publiczno-prywatnych.

W przypadku aktualizacji prezentowanych danych prosimy o kontakt z Departamentem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na adres: ppp@mfipr.gov.pl  lub tel. 22 273 79 54. Dodanie nowego projektu jest możliwe poprzez wypełnienie właściwych formularzy: podpisanej umowy PPP oraz zamierzenia inwestycyjnego PPP