Przejdź do treści
Strona główna

Zarządzanie kompleksem turystycznym w Starej Morawie.

Zarządzanie kompleksem turystycznym w Starej Morawie.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest prowadzenie i zarządzanie kompleksem turystycznym w Starej Morawie. Kompleks stanowi zbiornik retencyjno-rekreacyjny wraz z otoczeniem, tj. plażą piaszczystą i trawiastą, wały wraz z rowami odwadniającymi, kąpielisko wraz z wieżą, mola i pomosty wędkarskie, chodniki, parkingi, oświetlenie i ogrodzenie terenu. Od 2013 roku będą to również budynki wraz z wyposażeniem: budynek główny, budynek przebieralni, pawilon pola biwakowego, magazyn łodzi oraz sprzęt turystyczny. Koncesjonariusz powinien zapewnić stały dostęp i możliwość korzystania z kąpieliska w sezonie letnim, zagwarantować bezpieczeństwo korzystających poprzez zabezpieczenie usług ratowniczych WOPR oraz odpowiedni poziom sanitarny. Minimalne wymagania w zakresie poziomu sanitarnego w 2012 roku, to 6 toalet typu TOI TOI, lub kontener sanitarny. W 2012 roku dopuszcza się możliwość prowadzenia usług gastronomicznych w wyznaczonych miejscach przy plażach. Począwszy od roku 2013 koncesjonariusz prowadził będzie działalność noclegową i gastronomiczną w oparciu o nowo wybudowane budynki, wypożyczalnię sprzętu pływającego oraz pole namiotowe. Zakłada się, że przychody z biletów oraz przychody z tytułu prowadzonej działalności gastronomicznej i noclegowej w całości będą stanowiły dochód koncesjonariusza. Do jego zadań należała będzie konserwacja, remonty i naprawy urządzeń, budynków i budowli stanowiących przedmiot umowy, zapewnienie ich sprawności i bezpieczeństwa, utrzymywania ich w nienagannym stanie technicznym i wizualnym (dotyczy również urządzeń, budynków i budowli wprowadzonych do eksploatacji w okresie trwania umowy). Koncesjonariusz zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu koncesji po upływie okresu określonego w umowie w stanie nie pogorszonym z uwzględnieniem stopnia amortyzacji oraz normalnego zużycia.
Podmiot publiczny Gmina Stronie Śląskie - Urząd Miejski w Stroniu Śląskim
Partner prywatny Stroński Park Aktywności Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o.o. (Kościuszki 20a, 57-550 Stronie Śląskie)
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Stronie Śląskie
Województwo Dolnośląskie
Sektor Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania 01-03-2012r.
Data podpisania umowy 30-05-2012
Data zamknięcia finansowego 30-05-2012
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 30-05-2022
Okres umowy (miesiące) 120
Okres umowy (lata) 10 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 1 000 000,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Nie dotyczy.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Podmiot publiczny ponosi część ryzyka popytu.
Ryzyka po stronie prywatnej Partner prywatny ponosi zasadnicze ryzyko dostępności. Ponosi też ryzyko wnoszenia na rzecz podmiotu publicznego opłaty z tytułu zarządzania składnikiem majątkowym.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzeniem Koncesjonariusza będzie: a) pobieranie pożytków z prowadzonej koncesji, b) przychody uzyskane z tytułu umów zawartych z innymi podmiotami, świadczącymi usługi na terenie kompleksu, przychody z reklam.
Kontakt do instytucji E-mail: gmina@stronie.pl
Tel.: 74 811 77 11