Przejdź do treści
Strona główna

Świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Szczytno.

Świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Szczytno.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest świadczenie usług w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miejskiej Szczytno poprzez: zarządzanie siecią wodociągowo-kanalizacyjną, utrzymanie i eksploatację urządzeń, budowli i sieci służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, prowadzenie bieżącej obsługi mieszkańców oraz innych podmiotów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
Podmiot publiczny Urząd Miejski w Szczytnie
Partner prywatny Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji AQUA Sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Szczytno
Województwo Warmińsko-Mazurskie
Sektor Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Data wszczęcia postępowania 30-07-2015r.
Data podpisania umowy 30-10-2015
Data zamknięcia finansowego 30-10-2015
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 28-03-2016
Okres umowy (miesiące) 6
Okres umowy (lata) 6 miesięcy
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 3 205 958,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Środki finansowe pozyskane przez Koncesjonariusza (własne lub skredytowane).
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Po stronie koncesjodawcy jest zapewnienie dzierżawy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.
Ryzyka po stronie prywatnej Wszelkie ryzyka wykonywania przedmiotu koncesji dotyczące dostępności i popytu są po stronie koncesjonariusza.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Wyłącznie prawo do wykonywania przedmiotu koncesji, w tym pobierania pożytków (opłat od odbiorców usług), pomniejszone o czynsz dzierżawny należny Koncesjodawcy.
Kontakt do instytucji E-mail: um@um.szczytno.pl
Tel.: 89 624 72 00