Przejdź do treści
Strona główna

Zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu przeprowadzenia adaptacji obiektu przy ul. Ks. Duszy 1 w Krapkowicach na klub dziecięcy.

Zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu przeprowadzenia adaptacji obiektu przy ul. Ks. Duszy 1 w Krapkowicach na klub dziecięcy.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym będzie określenie zasad realizacji przedsięwzięcia polegającego na przeprowadzeniu adaptacji obiektu przy ul. Ks. Duszy 1 w Krapkowicach na klub dziecięcy wraz z zakupem wyposażenia oraz prowadzenie klubu dziecięcego dla 30 dzieci.
Podmiot publiczny Urząd Miasta i Gminy Krapkowice
Partner prywatny NZOZ Vena Usługi Pielęgniarskie
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Krapkowice
Województwo Opolskie
Sektor Edukacja
Data wszczęcia postępowania 20-09-2011r.
Data podpisania umowy 19-10-2011
Data zamknięcia finansowego 31-12-2011
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 22-09-2016
Okres umowy (miesiące) 60
Okres umowy (lata) 5 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w trybie koncesji (art. 4 ust. 2)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 1 771 873,60 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowanie przedsięwzięcia zapewnia partner prywatny, przy czym część środków pochodzi z programu wspierania opieki nad najmłodszymi dziećmi MALUCH, który finansowany jest z budżetu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko wyboru formuły realizacji zadań własnych (ryzyko polityczne). Ryzyko popytu w ramach systemu dotacji dla operatorów.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko w zakresie prac adaptacyjnych oraz ryzyko popytu na usługi świadczone w ramach umowy (ryzyko dostępności usługi w zakresie w jakim operator jest beneficjentem dotacji z budżetu gminy lub MPiPS.).
Model wynagrodzenia Mieszany
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzenie koncesjonariusza stanowią opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, ma on również możliwość uzyskania dotacji celowej z budżetu gminy na każde dziecko objęte opieką.
Kontakt do instytucji E-mail: umig_sekretariat@krapkowice.pl
Tel.: 48 77 44 66 80