Przejdź do treści
Strona główna

Zarządzanie, utrzymanie i eksploatacja sieci, budowli, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ciepłowniczej w Bisztynku

Zarządzanie, utrzymanie i eksploatacja sieci, budowli, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ciepłowniczej w Bisztynku
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest świadczenie usług poprzez: zarządzanie obiektami i siecią wodno-kanalizacyjną w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, zarządzanie urządzeniami kotłowni i siecią ciepłowniczą w zakresie wytwarzania i dostarczania energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania, utrzymanie i eksploatację sieci, budowli i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych, w tym także wykonywanie niezbędnych remontów, Wykonawca przy wykorzystaniu sieci, budowli i urządzeń stanowiących własność Gminy Bisztynek będzie świadczył usługi związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzeniem ścieków oraz produkcją i dostarczeniem na rzecz odbiorców energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania w ramach swojej działalności, wynagrodzeniem Wykonawcy będą wpływy z wynagrodzenia otrzymywanego od odbiorców za produkcję, przesył i dostawę wody i energii cieplnej oraz odprowadzenie ścieków za pomocą odpowiedniej sieci ciepłowniczej, wodociągowej i kanalizacyjnej.
Podmiot publiczny Gmina Bisztynek - Urząd Miejski w Bisztynku
Partner prywatny Spółdzielnia Mieszkaniowa Sątopy-Samulewo 25A
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Bisztynek
Województwo Warmińsko-Mazurskie
Sektor Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Data wszczęcia postępowania 06-05-2019r.
Data podpisania umowy 28-06-2019
Data zamknięcia finansowego 28-06-2019
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 30-06-2024
Okres umowy (miesiące) 60
Okres umowy (lata) 5 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 5 685 112,90 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Wkład własny partnera prywatnego.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Dzierżawa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.
Ryzyka po stronie prywatnej Wszelkie ryzyka związane z dostępnością i popytem wykonywania przedmiotu koncesji będzie ponosił koncesjonariusz.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Należności od odbiorców za dostarczoną wodę i odprowadzenie ścieków, zgodnie z obowiązującą w każdym czasie taryfą oraz za dostarczoną energię cieplną.
Kontakt do instytucji E-mail: sekretariat@bisztynek.pl
Tel.: 89 521 64 00