Przejdź do treści
Strona główna

Zarządzanie Podziemną Trasą Turystyczną w Kamiennej Górze.

Zarządzanie Podziemną Trasą Turystyczną w Kamiennej Górze.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest świadczenie usługi zarządzania, udostępniania i utrzymania Podziemnej Trasy Turystycznej w Kamiennej Górze zwanej dalej PTT, zgodnie z jej przeznaczeniem.
Podmiot publiczny Urząd Miasta Kamienna Góra
Partner prywatny Fort Gerharda Jarosław Bona
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Kamienna Góra
Województwo Dolnośląskie
Sektor Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania 20-10-2011r.
Data podpisania umowy 19-01-2012
Data zamknięcia finansowego 19-01-2012
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 01-11-2026
Okres umowy (miesiące) 180
Okres umowy (lata) 15 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 4 664 160,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowanie przedsięwzięcia podzielone jest między strony umowy - koncesjodawca pokrywa część kosztów operacyjnych (wynagrodzenie osób zatrudnionych do obsługi obiektu), część kosztów pokrywa operator (koncesjonariusz) z dochodów uzyskiwanych w ramach prawa do eksploatacji.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z udostępnieniem składników majątkowych będących przedmiotem koncesji (wraz z dokumentacją i prowadzenie monitoringu podziemi). Płatność Koncesjodawcy na rzecz Koncesjonariusza nie większa niż dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę za dany rok miesięcznie. Współdziałanie w ramach promocji usług świadczonych przez koncesjonariusza.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko utrzymania przedmiotu koncesji i finansowania programu atrakcji zgodnie ze złożoną ofertą (dostępność dla zwiedzających i walory poznawcze programu zwiedzania) podzielone z koncesjodawcą w zakresie jego partycypacji w kosztach zatrudnienia personelu. Ryzyko popytu na usługi świadczone w ramach koncesji.
Model wynagrodzenia Mieszany
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzeniem Koncesjonariusza są pożytki pobierane z przedmiotu koncesji, w szczególności wpływy ze sprzedaży biletów, pamiątek, organizacji imprez oraz wynajmu pomieszczeń w PTT, a także płatność Koncesjodawcy w kwocie dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę za dany rok miesięcznie.
Kontakt do instytucji E-mail: sekretariat@kamiennagora.pl
Tel.: 75 645 51 10