Przejdź do treści
Strona główna

Zarządzanie i eksploatacja siecią wodną na terenie gminy Łubniany w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego

Zarządzanie i eksploatacja siecią wodną na terenie gminy Łubniany w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem zamówienia jest wybór partnera prywatnego dla Przedsięwzięcia polegającego na świadczeniu usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Łubniany wraz z obsługą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437) zwaną dalej „ustawą” w oparciu o będące własnością gminy Łubniany urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, które zostaną przekazane do użytkowania partnerowi prywatnemu (którymi jest dostarczana woda lub są odprowadzane ścieki) od daty obowiązywania umowy na okres jej trwania. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym
Podmiot publiczny Gmina Łubniany
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Łubniany
Województwo Opolskie
Sektor podstawowy Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Data wszczęcia postępowania 09-10-2020
Status realizacji Nabór wniosków
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w trybie koncesji (art. 4 ust. 2)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto Brak danych
Przedział wartości Brak danych
Wsparcie UE (Tak/Nie) Brak danych
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: ug@lubniany.pl
Tel.: 77 427 05 34