Przejdź do treści
Strona główna

Zaprojektowanie, wykonanie i wyposażenie Szpitala WielospecjalistycznegoSP ZOZ w Jaworznie z przeznaczeniem na oddział łóżkowy nefrologiczny.

Zaprojektowanie, wykonanie i wyposażenie Szpitala WielospecjalistycznegoSP ZOZ w Jaworznie z przeznaczeniem na oddział łóżkowy nefrologiczny.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem udzielanej koncesji są poprzedzone pełnym procesem projektowym, roboty budowlane polegające na wybudowaniu i wyposażeniu w niezbędne instalacje i media oraz sprzęt, właściwe dla funkcji i przeznaczenia tego typu oddziału szpitalnego, na terenie pod budowę stacji dializ z poradnią nefrologiczną, z którą nowo budowany oddział nefrologiczny ma być kompatybilny pod względem technicznym oraz dopasowany wizualnie i kolorystycznie do pozostałej części budynku.
Podmiot publiczny SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
Partner prywatny NEFROLUX Lucjan Sobieraj, Wojciech Kamiński Spółka jawna
Rodzaj podmiotu publicznego Jednostka służby zdrowia
Lokalizacja projektu Jaworzno
Województwo Śląskie
Sektor Ochrona zdrowia
Data wszczęcia postępowania 18-12-2009r.
Data podpisania umowy 31-03-2010
Data zamknięcia finansowego 31-03-2010
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 06-08-2024
Okres umowy (miesiące) 172
Okres umowy (lata) 15 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na roboty budowlane
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 1 500 000,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowanie – 100% pokrywa partner prywatny (kredyt inwestycyjny).
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z wniesieniem składnika majątkowego w stanie prawnym i technicznym zdatnym do realizacji umowy koncesji. Ryzyko regulacyjne i prawne związane z możliwością świadczenia usług będących przedmiotem umowy przez koncesjonariusza.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko ekonomiczne, w szczególności ryzyko budowy i popytu, wykonywania koncesji spoczywa na koncesjonariuszu przez cały czas trwania umowy koncesji.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Pożytki z prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach oddziału nefrologicznego.
Kontakt do instytucji E-mail: sekretariat@szpital.jaworzno.pl
Tel.: 32 317 48 92