Przejdź do treści
Strona główna

Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi.

Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi.
Syntetyczny opis projektu Zaprojektowanie (w tym uzyskanie niezbędnych pozwoleń), budowa i utrzymanie ulicy 1 Maja w Krobi oraz remont i utrzymanie infrastruktury ulicy Kasztelańskiej w Krobi - Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Podmiot publiczny Urząd Miejski w Krobi
Partner prywatny HU Chod - Dróg Andrzejewski Przemysław
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Krobia
Województwo Wielkopolskie
Sektor Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania 10-01-2013r.
Data podpisania umowy 04-07-2013
Data zamknięcia finansowego 04-07-2013
Status realizacji Projektowanie i budowa
Data zakończenia 23-06-2038
Okres umowy (miesiące) 126
Okres umowy (lata) 10 lat 6 miesięcy
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 2 400 000,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowaniem projektu obarczony został podmiot prywatny na etapie inwestycyjnym i utrzymania infrastruktury. Partner prywatny pokrywa z kapitału własnego 100% nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych (w wysokości odpowiednio 2 400 000 zł brutto i 50 000 zł brutto), które są mu w całości zwracane przez podmiot publiczny w formie opłaty za dostępność.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z wniesieniem składnika majątkowego w stanie prawnym i technicznym zdatnym do realizacji umowy ppp koncesji. Ryzyko popytu - związane z koniecznością wnoszenia wynagrodzenia partnera powiązanego z dostępnością drogi.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko budowy oraz dostępności.
Model wynagrodzenia Płatność za dostępność
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzeniem partnera prywatnego będzie płatność od podmiotu publicznego.
Kontakt do instytucji E-mail: wiceburmistrz@krobia.pl
Tel.: 65 571 11 11