Przejdź do treści
Strona główna

Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury technicznej zapewniającej dostęp do sieci Internet na obszarze województwa wielkopolskiego.

Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury technicznej zapewniającej dostęp do sieci Internet na obszarze województwa wielkopolskiego.
Syntetyczny opis projektu Projekt zakładał zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatację sieci światłowodowej na terenie Województwa Wielkopolskiego. Inwestycja była realizowana w ramach projektu kluczowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 pod nazwą "Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej".
Podmiot publiczny Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego powołał Spółkę celową pn. Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. (WSS S.A.)
Partner prywatny Brakujący wkład własny (15%) niezbędny do sfinansowania projektu został pozyskany poprzez emisję dodatkowych akcji, które zostały zaoferowane inwestorom prywatnym. Województwo Wielkopolskie oraz WSS S.A. zawarły umowę inwestycyjną z wyłonionymi inwestorami, ze Spółkami: - Inea S.A. - Asta-Net Małdziński, Ryczek sp.j.
Rodzaj podmiotu publicznego Urząd marszałkowski
Lokalizacja projektu Poznań
Województwo Wielkopolskie
Sektor Telekomunikacja
Data wszczęcia postępowania 17-04-2009r.
Data podpisania umowy 03-10-2010
Data zamknięcia finansowego Brak danych
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 12-10-2022
Okres umowy (miesiące) Brak danych
Okres umowy (lata) Umowa inwestycyjna wygasa z chwilą kiedy Akcjonariusz przestanie być akcjonariuszem Spółki.
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Inna
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 410 439 349,55 zł
Przedział wartości projektu Bardzo duże (100-500 mln)
Źródła finansowania projektu 85% - dofinansowanie z UE, 15% wkładu własnego – prywatni inwestorzy.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Tak
Zakładana wartość wsparcia 283637280.48
Program, z którego pochodzą środki RPO Województwa Wielkopolskiego 2007-2013
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko mniejszych od prognozowanych przychodów z Czynszu Dzierżawnego, ryzyko niezrealizowania lub zrealizowania tylko w części zadań publicznych, którym służyć ma Infrastruktura Teleinformatyczna, ryzyko utraty trwałości projektu w sytuacji trwałego zaprzestania przez Operatora Infrastruktury realizacji zobowiązań wynikających z Umowy, ryzyko związane z wartością materialną składników majątkowych na dzień zakończenia Umowy, ryzyko związane z przekazaniem składników majątkowych w ramach realizacji Przedsięwzięcia.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko związane z popytem, tj. ryzyko powodujące zmianę popytu na usługi związane, ryzyko rynku rozumiane jak ryzyko mniejszych od prognozowanych przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o powierzoną Infrastrukturę Teleinformatyczną oraz ryzyko wystąpienia większych niż prognozowane kosztów tejże działalności, ryzyko dostępu rozumiane jako ryzyko techniczne i organizacyjne skutkujące brakiem ciągłości (przerwami) w świadczeniu usług świadczonych z wykorzystaniem Infrastruktury Teleinformatycznej, ryzyko makroekonomiczne wpływające na sytuację ekonomiczną, takie jak inflacja, zmiana wysokości stóp procentowych, ryzyko kursowe oraz ryzyko związane z tempem rozwoju gospodarczego.
Model wynagrodzenia Inny
Szczegóły wynagrodzenia Udział partnera prywatnego w zysku spółki JV.
Kontakt do instytucji E-mail: sekretariat@wsssa.pl
Tel.: 61 222 47 76