Przejdź do treści
Strona główna

Zaprojektowanie i budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w pasach drogowych dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Kobylnica w formule PPP wraz z jego utrzymaniem.

Zaprojektowanie i budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w pasach drogowych dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Kobylnica w formule PPP wraz z jego utrzymaniem.
Syntetyczny opis projektu Przedsięwzięcie będzie obejmowało zaprojektowanie, budowę, sfinansowanie energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w pasach drogowych dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Kobylnica wraz z powierzeniem utrzymania partnerowi prywatnemu. Realizacja Przedsięwzięcia ma na celu przede wszystkim zapewnienie mieszkańcom Gminy Kobylnica nowoczesnego systemu oświetleniowego, umożliwiającego osiągnięcie - oświetlenia lokalnych dróg gminnych, w szczególności na nowo powstających terenach mieszkaniowych, - efektu społecznego w postaci poprawy warunków bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogowego, - efektu ekonomicznego - poprzez zastosowanie nowoczesnych energooszczędnych opraw typu LED oraz zastosowanie centralnego sterowania oświetleniem ulicznym.
Podmiot publiczny Gmina Kobylnica
Partner prywatny Izim Sp. z o.o. Izim Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00 - 025 przy ulicy Kruczej 50 reprezentowaną przez Maciej Kopański, Wiceprezes Zarządu jako Partnerem Prywatnym
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Kobylnica
Województwo Pomorskie
Sektor Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 06-06-2018r.
Data podpisania umowy 30-10-2020
Data zamknięcia finansowego 31-01-2021
Status realizacji Projektowanie i budowa
Data zakończenia 30-04-2033
Okres umowy (miesiące) 150
Okres umowy (lata) 12 lat 6 msc
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 6 383 700,00 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Wkład własny partnera prywatnego
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyka Projektowania i Budowy ponoszone z odkryciami archeologicznymi, zmianą celów politycznych, z wystąpieniem Siły Wyższej Ryzyko wpływu konserwatora zabytków na zakres prac
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyka Projektowania i Budowy ponoszone z warunkami geologicznymi, geotechnicznymi i hydrologicznymi, z warunkami meteorologicznymi, wystąpieniem niezgodności z warunkami dotyczącymi standardów wykonania Robót Budowlanych, z prowadzeniem sporów z podmiotami trzecimi spowodowanymi własnymi zaniedbaniami lub deliktami,związane z wypadkami, związane z brakiem zasobów ludzkich i materialnych
Model wynagrodzenia Inny
Szczegóły wynagrodzenia Brak danych
Kontakt do instytucji E-mail: kobylnica@kobylnica.pl
Tel.: 59 842 90 70