Strona główna

Zaprojektowanie i budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w pasach drogowych dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Kobylnica w formule partnerstwa publiczno-prywatnego wraz z jego utrzymaniem. Numer referencyjny: GIF.271.1.2020.IP

Zaprojektowanie i budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w pasach drogowych dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Kobylnica w formule partnerstwa publiczno-prywatnego wraz z jego utrzymaniem. Numer referencyjny: GIF.271.1.2020.IP
Syntetyczny opis projektu Przedsięwzięcie będzie obejmowało zaprojektowanie, budowę, sfinansowanie energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w pasach drogowych dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Kobylnica wraz z powierzeniem utrzymania partnerowi prywatnemu. Realizacja Przedsięwzięcia ma na celu przede wszystkim zapewnienie mieszkańcom Gminy Kobylnica nowoczesnego systemu oświetleniowego, umożliwiającego osiągnięcie: - oświetlenia lokalnych dróg gminnych, w szczególności na nowo powstających terenach mieszkaniowych, - efektu społecznego w postaci poprawy warunków bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogowego, - efektu ekonomicznego - poprzez zastosowanie nowoczesnych energooszczędnych opraw typu LED oraz zastosowanie centralnego sterowania oświetleniem ulicznym (ograniczenie intensywności świecenia w porze nocnej), pomimo budowy nowych punktów świetlnych spowoduje to obniżenie wydatków bieżących na utrzymanie oświetlenia ulicznego a zatem obniżenie zużycia energii elektrycznej i utrzymanie systemu. Powyższe spowoduje niższe wydatki bieżące budżetu Gminy a tym samym na brak ograniczenia możliwości inwestycyjnych Gminy, - efektu środowiskowego w postaci redukcji emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych (CO2) powiązanych z niskim poziomem zużycia energii elektrycznej.
Podmiot publiczny Gmina Kobylnica
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Kobylnica
Województwo Pomorskie
Sektor podstawowy Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 06-06-2018
Status realizacji Składanie i ocena ofert
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 4 846 635,00 zł
Przedział wartości Mikro (<5 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: kobylnica@kobylnica.pl
Tel.: 59 842 90 70