Przejdź do treści
Strona główna

Zaprojektowanie, budowa, finansowanie i eksploatacja instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Raciborzu.

Zaprojektowanie, budowa, finansowanie i eksploatacja instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Raciborzu.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wybudowanie, utrzymanie i eksploatacja przez Partnera Prywatnego, instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów na terenie miasta Racibórz, przy ul. Rybnickiej 125, która wraz z istniejącymi instalacjami (tj. składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz kompostownią odpadów zielonych) łącznie tworzyć będą zintegrowane centrum przetwarzania odpadów komunalnych.
Podmiot publiczny Miasto Racibórz
Partner prywatny Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "EMPOL" Sp. z o.o., os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Racibórz
Województwo Śląskie
Sektor Gospodarka odpadami
Data wszczęcia postępowania 05-04-2014r.
Data podpisania umowy 30-10-2014
Data zamknięcia finansowego 30-10-2014
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 31-12-2035
Okres umowy (miesiące) 254
Okres umowy (lata) 21 lat 2 miesiące
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 12 689 995,71 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Inwestycja została sfinansowana ze środków partnera prywatnego natomiast wkładem własnym Podmiotu Publicznego jest składnik majątkowy w postaci działki budowlanej, na której zrealizowano przedsięwzięcie oraz realizowana jest gwarancja dostarczenia Partnerowi Prywatnemu 20 000 ton/rok odpadów komunalnych wytworzonych na terenie miasta.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Podmiot Publiczny zobowiązuje się do poniesienia następujących ryzyk: o charakterze legislacyjnym, regulacyjne, przekazania składnika majątkowego, popytu, uzyskania statusu regionalnej instalacji dla składowiska odpadów oraz kompostowni odpadów w Raciborzu.
Ryzyka po stronie prywatnej Partner Prywatny zobowiązuje się do poniesienia następujących ryzyk: zaprojektowania MBP, sfinansowanie budowy MBP, utrzymania MBP, budowy MBP, zapewnienia dostępności przedmiotu umowy, przekazania składnika majątkowego, związane ze stanem technicznym składników majątkowych.
Model wynagrodzenia Mieszany
Szczegóły wynagrodzenia Pobieranie wynagrodzenia za przyjmowanie odpadów do instalacji oraz pożytki z procesu recyklingu.
Kontakt do instytucji E-mail: komunalny@um.raciborz.pl
Tel.: 32 755 06 74