Przejdź do treści
Strona główna

Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie z udziałem podmiotów prywatnych.

Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie z udziałem podmiotów prywatnych.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem przedsięwzięcia ppp jest zaprojektowanie, sfinansowanie oraz budowa przez Podmiot Prywatny wraz z pełnym wyposażeniem określonych obiektów na terenie dworca PKP w Sopocie oraz terenach sąsiadujących, z jednoczesnym rozwiązaniem problemów komunikacyjnych na tym obszarze poprzez budowę parkingu podziemnego i naziemnego, a następnie kompleksowe utrzymanie i zarządzanie obiektami, zgodnie z przeznaczeniem, przez okres określony w Umowie o PPP.
Podmiot publiczny Gmina Miasta Sopotu
Partner prywatny Bałtycka Grupa Inwestycyjna S.A.
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Sopot
Województwo Pomorskie
Sektor Rewitalizacja
Data wszczęcia postępowania 11-06-2010r.
Data podpisania umowy 23-01-2012
Data zamknięcia finansowego 07-11-2016
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 20-06-2024
Okres umowy (miesiące) 144
Okres umowy (lata) 12 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w trybie koncesji (art. 4 ust. 2)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 139 041 682,00 zł
Przedział wartości projektu Bardzo duże (100-500 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowanie: Partner prywatny 18 %, kredyt komercyjny 45%, inicjatywa JESSICA 37%
Wsparcie UE (Tak/Nie) Tak
Zakładana wartość wsparcia 41906650
Program, z którego pochodzą środki JESSICA dostępna m.in. w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z udostępnieniem składnika majątkowego będącego wkładem do przedsięwzięcia.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko projektowania i budowy. Ryzyko pozyskania finansowania dla całego przedsięwzięcia. Ryzyko popytu na usługi świadczone w ramach przedsięwzięcia w części komercyjnej (również w zakresie sprzedaży nieruchomości). Ryzyko dostępności w zakresie inwestycji celu publicznego.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzeniem partnera prywatnego jest prawo do pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego, zrealizowanego na terenach będących własnością Partnera Prywatnego, tj. z wyłączeniem układu komunikacyjnego oraz obiektu dworca PKP. Dochody partnera prywatnego zostanie pomniejszone o płatność na rzecz podmiotu publicznego. Możliwość czerpania wynagrodzenia ze świadczenia usług komercyjnych (hotele czy lokale użytkowe) oraz sprzedaży tych nieruchomości po komercjalizacji lub jako samodzielnych lokali.
Kontakt do instytucji E-mail: strategia@sopot.pl
Tel.: 58 52 13 796