Przejdź do treści
Strona główna

Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku.

Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem partnerstwa jest wspólna realizacja przedsięwzięcia w oparciu o MPZP obowiązujące na Nieruchomościach, Koncepcję urbanistyczno-architektoniczną, zalecenia konserwatorskie i opracowanie Biura Rozwoju Gdańska „Lokalne Przestrzenie Publiczne dla Dolnego Miasta w Gdańsku”, Ofertę i Umowę Partnerstwa, którego celem jest zagospodarowanie Obszaru inwestycji w zakresie celu komercyjnego oraz wykonanie obiektów celu publicznego, jak również stworzenie reprezentatywnej zabudowy, architektoniczno-funkcjonalnej wizytówki miasta Gdańska wzdłuż opływu Motławy.
Podmiot publiczny Urząd Miejski w Gdańsku
Partner prywatny GGI Dolne Miasto sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Gdańsk
Województwo Pomorskie
Sektor Rewitalizacja
Data wszczęcia postępowania 29-07-2016r.
Data podpisania umowy 22-11-2019
Data zamknięcia finansowego 27-11-2019
Status realizacji Projektowanie i budowa
Data zakończenia 22-11-2033
Okres umowy (miesiące) 168
Okres umowy (lata) 14 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego ppp w trybie koncesji (art. 4 ust. 2)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 311 304 332,00 zł
Przedział wartości projektu Bardzo duże (100-500 mln)
Źródła finansowania projektu Wkład własny partnera prywatnego
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko nieprzekazania w terminie nieruchomości celu komercyjnego partnerowi prywatnemu z przyczyn leżących po stronie podmiotu publicznego, ryzyko nieudostępnienia w terminie Nieruchomości Celu Publicznego z przyczyn leżących po stronie Podmiotu Publicznego, ryzyko wystąpienia wad prawnych i fizycznych nieruchomości, za wyjątkiem tych wad, które były znane partnerowi prywatnemu przed złożeniem oferty i zawarciem umowy, tj. takich, o których podmiot publiczny informował partnera prywatnego
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko niezgodności dokumentacji projektowej i dokumentacji realizacji przedsięwzięcia z prawem i umową, w tym z koncepcją urbanistyczno-architektoniczną z przyczyn leżących po stronie partnera prywatnego, sfinansowania przedsięwzięcia, w tym zapewnienie zagwarantowania finansowania, wzrostu nakładów na realizację przedsięwzięcia oraz nieadekwatności struktury finansowania przedsięwzięcia, ryzyko nieuzyskania decyzji niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia z przyczyn leżących po stronie partnera prywatnego lub zgłoszenia przez właściwy organ sprzeciwu od zgłoszenia robót budowlanych z przyczyn leżących po stronie partnera prywatnego
Model wynagrodzenia Inny
Szczegóły wynagrodzenia Prawo do wyłącznej eksploatacji obiektów celu komercyjnego, w tym prawo do pobierania pożytków z obiektów celu komercyjnego wzniesionych na nieruchomościach celu komercyjnego nabytych od podmiotu publicznego przez partnera prywatnego na podstawie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości celu komercyjneg, wynagrodzenie od podmiotu publicznego za zagospodarowanie i wybudowanie obiektów celu publicznego oraz utrzymanie i zarządzanie wybranymi obiektami celu publicznego. Wartość nakładów inwestycyjnych brutto w ramach przedsięwzięcia wynosi nie mniej niż 311 304 332,00 zł.
Kontakt do instytucji E-mail: wpg@gdansk.gda.pl
Tel.: 58323 64 65