Przejdź do treści
Strona główna

Wytyczne Ministerstwa

Obecnie (listopad 2021 r.) trwa proces opracowania aktualizacji niżej wymienionych wytycznych pod kątem zasad dot. perspektywy finansowej 2021-2027

 

W celu uwzględnienia specyfiki projektów hybrydowych, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, opracowuje dedykowane wytyczne. Obecnie dokumentem tym są Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

W wytycznych znajdują się m.in. informacje w następujących obszarach:

- specyfika projektów hybrydowych

- ocena efektywności projektów hybrydowych

- analiza finansowa w przypadku projektów hybrydowych

- generowanie dochodu przez projekt hybrydowy, w tym zasady obliczania należnej wartości dofinansowania z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

- projekt hybrydowy, jako „duży projekt” w rozumieniu art. 100 rozporządzenia ogólnego

- wejście partnera prywatnego w prawa i obowiązki beneficjenta oraz możliwość przekształcenia projektu hybrydowego w projekt tradycyjny

- możliwość zastąpienia beneficjenta będącego partnerem prywatnym

- refundacja wydatków ponoszonych przez partnera prywatnego lub podmiot publiczny nie będących beneficjentem projektu hybrydowego

- zaliczka w projekcie hybrydowym

- rachunek powierniczy w projekcie hybrydowym

Wytyczne są dostępne w Portalu Funduszy Europejskich - tutaj

Obok Wytycznych, na powyższych stronach internetowych dostępne są liczne dokumenty powiązane, np.

1. Przewodnik KE do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (wersja oryginalna – angielskojęzyczna oraz tłumaczenie na język polski)

2. Materiał pn. Najczęściej zadawane pytania, w którym na bieżąco zamieszane są stanowiska interpretacyjne dot. Wytycznych.