Przejdź do treści
Strona główna

Wytyczne Ministerstwa

Wytyczne Ministerstwa

W celu uwzględnienia specyfiki projektów hybrydowych, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, opracowuje dedykowane wytyczne. Obecnie dokumentem tym są Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

W wytycznych znajdują się m.in. informacje w następujących obszarach:

- specyfika projektów hybrydowych

- ocena efektywności projektów hybrydowych

- analiza finansowa w przypadku projektów hybrydowych

- generowanie dochodu przez projekt hybrydowy, w tym zasady obliczania należnej wartości dofinansowania z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

- projekt hybrydowy, jako „duży projekt” w rozumieniu art. 100 rozporządzenia ogólnego

- wejście partnera prywatnego w prawa i obowiązki beneficjenta oraz możliwość przekształcenia projektu hybrydowego w projekt tradycyjny

- możliwość zastąpienia beneficjenta będącego partnerem prywatnym

- refundacja wydatków ponoszonych przez partnera prywatnego lub podmiot publiczny nie będących beneficjentem projektu hybrydowego

- zaliczka w projekcie hybrydowym

- rachunek powierniczy w projekcie hybrydowym

Wytyczne są dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – tutaj oraz tutaj

Obok Wytycznych, na powyższych stronach internetowych dostępne są liczne dokumenty powiązane, np.

1. Przewodnik KE do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (wersja oryginalna – angielskojęzyczna oraz tłumaczenie na język polski)

2. Materiał pn. Najczęściej zadawane pytania, w którym na bieżąco zamieszane są stanowiska interpretacyjne dot. Wytycznych.

WSPARCIE INICJATYWY JASPERS

Beneficjenci projektów hybrydowych mogą korzystać ze wsparcia doradczego ekspertów Inicjatywy JASPERS (ang. Joint Assistance to Support Projects in European Regions – Wspólna Inicjatywa Wsparcia Projektów w Regionach Europejskich).

W przypadku projektów hybrydowych wsparcie JASPERS może okazać się szczególnie cenne na takich etapach przygotowania inwestycji, jak na przykład podejmowanie decyzji  o zastosowaniu modelu partnerstwa publiczno-prywatnego lub przygotowanie założeń odnośnie podziału ryzyk w umowie ppp. Wiedza i doświadczenie Inicjatywy mogą okazać się również cenne na etapie tworzenia modelu finansowego do analizy kosztów i korzyści.

Szczegółowe informacje na temat zakresu wsparcia Inicjatywy JASPERS znajdują się na stronie: Wsparcie Inicjatywy JASPERS