Przejdź do treści
Strona główna

Wyprodukowanie filmu dokumentalnego na temat roli kobiet w powstaniu i działalności NSZZ „Solidarność” w latach 80-tych XX wieku.

Wyprodukowanie filmu dokumentalnego na temat roli kobiet w powstaniu i działalności NSZZ „Solidarność” w latach 80-tych XX wieku.
Syntetyczny opis projektu Wyprodukowanie - na podstawie scenariusza opracowanego przez podmiot prywatny lub na jego zlecenie - filmu dokumentalnego o charakterze edukacyjnym dotyczącego najnowszej historii Polski wraz z rozpowszechnieniem filmu, w tym nieodpłatnie w instytucjach oświatowych i kulturalnych w celu wykorzystania w działalności edukacyjnej. Tematyka filmu ma przedstawiać rolę kobiet w powstaniu i działalności NSZZ Solidarność w latach 80-tych XX wieku.
Podmiot publiczny Instytut Pamięci Narodowej
Partner prywatny Emotikonfilm Piotr Śliwowski
Rodzaj podmiotu publicznego Inne
Lokalizacja projektu Warszawa
Województwo Mazowieckie
Sektor Kultura
Data wszczęcia postępowania 12-10-2012r.
Data podpisania umowy 17-07-2013
Data zamknięcia finansowego 17-07-2013
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 17-07-2023
Okres umowy (miesiące) 120
Okres umowy (lata) 10 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 229 000,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Wkład koncesjodawcy. Wkład koncesjonariusza.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko powodzenia wybranej formuły realizacji zadań własnych.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko ekonomiczne przedsięwzięcia - ryzyko popytu i konieczność ponoszenia kosztów, stworzenia produktu i jego komercjalizacji.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Dochody z dystrybucji filmu i majątkowych praw autorskich.
Kontakt do instytucji E-mail: sekretariat.ipn@ipn.gov.pl
Tel.: 22 581 87 78/77/76