Przejdź do treści
Strona główna

Wyłonienie Operatora Zewnętrznego na zarządzanie i efektywne administrowanie wyznaczonymi pomieszczeniami w budynku Zamku w Szydłowcu.

Wyłonienie Operatora Zewnętrznego na zarządzanie i efektywne administrowanie wyznaczonymi pomieszczeniami w budynku Zamku w Szydłowcu.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest świadczenie usług Operatora Zewnętrznego w zakresie zarządzania i efektywnego administrowania wyznaczonymi pomieszczeniami w budynku Zamku w Szydłowcu z zastrzeżeniem braku możliwości zmiany sposobu wykorzystania i przeznaczenia pomieszczeń powstałych w wyniku realizacji projektu, zachowania wszelkich wskaźników realizacji projektu oraz wypełniania wszelkich założeń projektu.
Podmiot publiczny Urząd Miejski w Szydłowcu
Partner prywatny Catering OK, ul. B. Chrobrego 39, 26-600 Radom
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Szydłowiec
Województwo Mazowieckie
Sektor Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania 13-07-2015r.
Data podpisania umowy 05-11-2015
Data zamknięcia finansowego 05-11-2015
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 04-10-2021
Okres umowy (miesiące) 72
Okres umowy (lata) 6 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 3 985 285,80 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowanie projektu zapewnia sektor prywatny. Finansowanie prywatne (własne lub zwrotne). Zasadnicza część infrastruktury zaangażowanej w realizację umowy została sfinansowana niezależnie od przedsięwzięcia ze środków UE w ramach RPO Mazowsze, jednak nie jest to projekt hybrydowy w sensie ścisłym.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko udostępnienia koncesjonariuszowi infrastruktury zaangażowanej w realizację umowy.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko popytu na usługi świadczone w ramach koncesji. Ryzyko eksploatacji i odtwarzania infrastruktury powierzonej przez Koncesjodawcę (koszty eksploatacyjne i odtworzeniowe zgodnie z umową).
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzeniem Koncesjonariusza będzie wyłącznie prawo do wykonywania usług w ramach eksploatacji powierzonej mu infrastruktury, w tym pobierania pożytków z przedmiotu koncesji.
Kontakt do instytucji E-mail: urzad@szydlowiec.pl
Tel.: 48 617 86 30