Przejdź do treści
Strona główna

Wyłonienie Operatora zarządzającego Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu (MCSM).

Wyłonienie Operatora zarządzającego Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu (MCSM).
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest efektywne zarządzanie majątkiem wytworzonym w wyniku realizacji projektu pn. Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu z zastrzeżeniem braku możliwości zmiany sposobu wykorzystania i przeznaczenia obiektu, zachowania wszelkich wskaźników realizacji projektu oraz wypełnienia wszelkich założeń projektu, nakierowanych na wzrost zatrudnienia w sektorze turystyki, podwyższenie standardu usług turystycznych oraz zwiększenie liczby turystów odwiedzających region kujawsko-pomorski.
Podmiot publiczny Urząd Miasta Torunia
Partner prywatny Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Toruń
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Sektor Kultura
Data wszczęcia postępowania 10-04-2014r.
Data podpisania umowy 27-06-2014
Data zamknięcia finansowego 27-06-2014
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 07-07-2024
Okres umowy (miesiące) 120
Okres umowy (lata) 10 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 16 526 590,00 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Nie dotyczy - Partner prywatny jedynie zarządza infrastrukturą powstałą w wyniku realizacji projektu Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Odpowiedzialność za jakość składników majątkowych przekazanych do eksploatacji koncesjonariuszowi oraz ryzyko specyfikacji przedmiotu koncesji.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko popytu, finansowania bieżącej działalności, kompensacji szkód w majątku ruchomym, dostępności i ciągłości świadczenia usług, utrzymania określonej jakości usług, osiągnięcia i utrzymania wskaźników rezultatu oraz nowo utworzonych miejsc pracy, a także ryzyko wypełnienia wszystkich założeń projektu, w tym niewystąpienia pomocy publicznej.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzeniem Koncesjonariusza będzie wyłącznie prawo do wykonywania przedmiotu koncesji, w tym pobierania pożytków bez obowiązku świadczenia wynagrodzenia pieniężnego ze strony Koncesjodawcy. Koncesjonariusz będzie świadczył usługi objęte koncesją na rzecz osób trzecich w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, zachowując zgodność z wszelkimi założeniami projektu pn. Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu.
Kontakt do instytucji E-mail: prezydent@um.torun.pl
Tel.: 56 611 87 52