Przejdź do treści
Strona główna

Wyłonienie operatora Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego (SPNT).

Wyłonienie operatora Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego (SPNT).
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest pełnienie przez Koncesjonariusza funkcji Operatora Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego za wynagrodzeniem w postaci prawa do wykonywania przedmiotu koncesji, w tym prawa do pobierania pożytków z wykonywania przedmiotu koncesji w postaci opłat pobieranych od lokatorów parku z tytułu najmu pomieszczeń oraz świadczenia usług.
Podmiot publiczny Urząd Miejski w Sosnowcu
Partner prywatny Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. (41-200 Sosnowiec, ul. Teatralna 9)
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Sosnowiec
Województwo Śląskie
Sektor Inne
Data wszczęcia postępowania 31-01-2012r.
Data podpisania umowy 25-07-2012
Data zamknięcia finansowego 25-07-2012
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 24-07-2020
Okres umowy (miesiące) 96
Okres umowy (lata) 8 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 8 700 000,00 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Infrastruktura powierzana koncesjonariuszowi została osobno sfinansowana w ramach projektów Gospodarcza Brama Śląska - etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej, dla zad 1 i dla zad. 2 dofinansowywanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2007-2013. W wyniku tych działań Sosnowiecki Park Naukowo - Technologiczny stanie się platformą wymiany wiedzy pomiędzy sferą nauki, a sferą biznesu, gdzie swoją lokalizację będą miały innowacyjne firmy różnych branż. W tym celu Koncesjonariuszowi Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego. Przedsięwzięcie nie jest projektem hybrydowym, ale musi uwzględniać trwałość projektu.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko zachowania trwałości projektu UE, który sfinansował infrastrukturę wykorzystywaną w ramach projektu i wyznaczył ramy, w jakich możliwa jest komercjalizacja pomieszczeń PNT.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko popytu na usługi świadczone w ramach koncesji (ryzyko komercjalizacji lokali) na zasadach określonych w umowie i uwzględniających trwałość projektu finansującego powstanie infrastruktury powierzonej koncesjonariuszowi. Konieczność uiszczania opłat na rzecz koncesjodawcy i realizacji strategii rozwoju parku.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Dochody z komercjalizacji powierzchni przeznaczonych do wynajmu na rynku.
Kontakt do instytucji E-mail: wrf.mp@um.sosnowiec.pl
Tel.: 32 296 04 67