Przejdź do treści
Strona główna

Wyłonienie operatora infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanej przy jeziorze Szelment Wielki.

Wyłonienie operatora infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanej przy jeziorze Szelment Wielki.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest pełnienie funkcji operatora infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanej przy jeziorze Szelment Wielki tj. wyciągu nart wodnych, parku linowego oraz ścianki wspinaczkowej za wynagrodzeniem w postaci prawa do pobierania pożytków z wykonywania przedmiotu koncesji wraz z ewentualną dopłatą na rzecz operatora.
Podmiot publiczny Województwo Podlaskie - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Partner prywatny WOSiR Szelment Sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Urząd marszałkowski
Lokalizacja projektu Szelment
Województwo Podlaskie
Sektor Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania 27-02-2015r.
Data podpisania umowy 09-07-2015
Data zamknięcia finansowego 09-07-2015
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 09-07-2018
Okres umowy (miesiące) 36
Okres umowy (lata) 3 lata
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 922 500,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Brak danych
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko przekazania infrastruktury będącej przedmiotem koncesji, ryzyko związane z ewentualnymi dopłatami do świadczenia usług przez koncesjonariusza.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko ekonomiczne wykonywania przedmiotu koncesji (ryzyko popytu) spoczywa na koncesjonariuszu.
Model wynagrodzenia Mieszany
Szczegóły wynagrodzenia Koncesjonariusz ponosi ryzyko ekonomiczne związane z wykonywaniem usług i obejmujące ryzyko związane z popytem lub podażą. Przez ponoszenie ryzyka ekonomicznego należy rozumieć sytuację, w której w zwykłych warunkach funkcjonowania Koncesjonariusz nie ma gwarancji odzyskania poniesionych nakładów inwestycyjnych lub kosztów związanych ze świadczeniem usług będących przedmiotem umowy koncesji oraz jest narażony na wahania rynku.
Kontakt do instytucji E-mail: kancelaria@podlaskie.eu
Tel.: 85 665 45 49