Strona główna

Wyłonienie Operatora Hotelu Pod Dębem zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pt. Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza

Wyłonienie Operatora Hotelu Pod Dębem zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pt. Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest efektywne administrowanie Hotelem Pod Dębem zrewitalizowanym w wyniku realizacji projektu Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, Priorytet V Wzmocnienie Roli Miast w Rozwoju Regionu, działanie 5.2 Rewitalizacja Miast z zastrzeżeniem braku możliwości zmiany sposobu wykorzystania i przeznaczenia powstałego w wyniku realizacji projektu obiektu, zachowania wszelkich wskaźników realizacji projektu oraz wypełniania wszelkich założeń projektu. Wynagrodzeniem Koncesjonariusza będzie wyłącznie prawo do eksploatacji, w tym pobierania pożytków z przedmiotu koncesji. Szacunkowa wartość koncesji: 5 908 319,00 zł. (96 miesięcy)
Podmiot publiczny Urząd Miejski w Szydłowcu
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Szydłowiec
Województwo Mazowieckie
Sektor podstawowy Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Nabór wniosków
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Koncesja na usługi
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 5 908 319,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie)
Kontakt do podmiotu publicznego