Przejdź do treści
Strona główna

Wyłonienie Operatora Centrum Kongresowo - Kulturalnego Zamek Książ.

Wyłonienie Operatora Centrum Kongresowo - Kulturalnego Zamek Książ.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest pełnienie przez Koncesjonariusza funkcji Operatora Centrum Kongresowo - Kulturalnego Zamek Książ za wynagrodzeniem w postaci prawa do wykonywania przedmiotu koncesji, w tym prawa do pobierania pożytków z przedmiotu koncesji.
Podmiot publiczny Urząd Miejski w Wałbrzychu
Partner prywatny Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Wałbrzych
Województwo Dolnośląskie
Sektor Kultura
Data wszczęcia postępowania 25-03-2013r.
Data podpisania umowy 01-12-2013
Data zamknięcia finansowego 01-12-2013
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 30-11-2018
Okres umowy (miesiące) 60
Okres umowy (lata) 5 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 4 702 261,15 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Modernizacja Centrum współfinansowana była ze środków UE.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z przekazaniem stronie prywatnej wkładu - obiektu zabytkowego z wyposażeniem.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko projektowania i budowy, ryzyko popytu na usługi świadczone w ramach koncesji. Dodatkowo ryzyko związane z koniecznością uiszczania opłaty na rzecz Koncesjodawcy.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Prawo do wykonywania przedmiotu koncesji, w tym prawo do pobierania pożytków z przedmiotu koncesji w postaci opłat pobieranych od odbiorców usług Centrum oraz świadczenia innych usług.
Kontakt do instytucji E-mail: um@walbrzych.eu
Tel.: 74 665 51 00