Przejdź do treści
Strona główna

Wykorzystanie zasobów biogazu ze składowisk odpadów w Zawierciu.

Wykorzystanie zasobów biogazu ze składowisk odpadów w Zawierciu.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem partnerstwa jest realizacja przedsięwzięcia polegającego na wykorzystaniu zasobów biogazu ze składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zawierciu, dla pozyskania energii. W celu realizacji tego przedsięwzięcia Partner Prywatny zobowiązany będzie do zaprojektowania i wybudowania instalacji do poboru biogazu ze składowisk w Zawierciu oraz obiektu do przetwarzania gazu na energię elektryczną za wynagrodzeniem, które stanowić będzie prawo do pobierania części pożytków, jakie przynosić będzie instalacja i obiekt przez okres wskazany w wybranej ofercie.
Podmiot publiczny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu
Partner prywatny NEO ENERGY Sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Spółka komunalna
Lokalizacja projektu Zawiercie
Województwo Śląskie
Sektor Gospodarka odpadami
Data wszczęcia postępowania 16-12-2014r.
Data podpisania umowy 07-08-2015
Data zamknięcia finansowego 07-08-2015
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 30-05-2028
Okres umowy (miesiące) 156
Okres umowy (lata) 13 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w trybie koncesji (art. 4 ust. 2)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 2 500 000,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowanie zapewnia partner prywatny ze środków własnych.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Brak danych
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z udostępnieniem partnerowi prywatnemu składowiska odpadów.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko zaprojektowania i budowy instalacji. Ryzyko sprawności instalacji i obecności biogazu zdatnego do zbycia oraz ryzyko odbioru gazu (popytu).
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzeniem jest prawo do pobierania części pożytków, jakie przynosić będzie instalacja i obiekt przez okres wskazany w wybranej ofercie. Część pożytków ma być przekazana podmiotowi publicznemu (kryterium wyboru).
Kontakt do instytucji E-mail: sekretariat@zgkzawiercie.pl
Tel.: 607036786