Przejdź do treści
Strona główna

Wybudowanie i utrzymanie ulic znajdujących się na osiedlu Zaodrze w Oławie.

Wybudowanie i utrzymanie ulic znajdujących się na osiedlu Zaodrze w Oławie.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem zamówienia obejmuje wybudowanie i utrzymanie ulic znajdujących się na osiedlu Zaodrze w Oławie, tj. ul. Orlą, ul. Sokolą, ul. Słowiczą oraz ul. Kruczą wraz z ich odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową kolizyjnego uzbrojenia w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego.
Podmiot publiczny Urząd Miejski w Oławie
Partner prywatny Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych SP. Z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Oława
Województwo Dolnośląskie
Sektor Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania 06-04-2016r.
Data podpisania umowy 18-05-2016
Data zamknięcia finansowego 18-05-2016
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 22-03-2027
Okres umowy (miesiące) 132
Okres umowy (lata) 11 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 3 677 700,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Za finansowanie projektu odpowiedzialny jest w 100% partner prywatny, a podmiot publiczny ponosi roczną opłatę za należyte świadczenie usług zgodnych z umową.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Brak danych
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z wniesieniem składnika majątkowego w stanie prawnym i technicznym zdatnym do realizacji umowy ppp. Ryzyka popytu na usługi świadczone w ramach przedsięwzięcia - wnoszenie opłaty na rzecz partnera prywatnego z tytułu wykonania przez niego przedmiotu umowy o ppp (tzw opłata za dostępność).
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko budowy (gwarancji) i ryzyko dostępności oraz w ramach dostępności utrzymanie ulic w założonym standardzie eksploatacyjnym i technicznym.
Model wynagrodzenia Płatność za dostępność
Szczegóły wynagrodzenia Opłata cyklicznie wnoszona z budżetu podmiotu publicznego w zamian za wywiązanie się ze zobowiązań umownych w zakresie budowy i utrzymania przedmiotu partnerstwa.
Kontakt do instytucji E-mail: inwestycje@um.olawa.pl
Tel.: 71 303 55 01