Przejdź do treści
Strona główna

Wybudowanie dróg wraz z infrastrukturą techniczną w mieście Wałcz.

Wybudowanie dróg wraz z infrastrukturą techniczną w mieście Wałcz.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem partnerstwa jest wspólna realizacja, przez Gminę Miejską Wałcz oraz wybranego partnera prywatnego, przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu nowej drogi gminnej położonej w rejonie osiedla Piastowskiego (część I przedsięwzięcia), nowej drogi gminnej stanowiącej ul. Bracką (część II przedsięwzięcia , oraz przebudowaniu i rozbudowaniu ulicy Sienkiewicza (część III przedsięwzięcia) - wraz z infrastrukturą towarzyszącą i elementami zagospodarowania terenu - położonych na terenie Miasta Wałcz.
Podmiot publiczny Gmina Miejska w Wałczu - Urząd Miasta Wałcz
Partner prywatny Energopol-Szczecin S.A.
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Wałcz
Województwo Zachodniopomorskie
Sektor Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania 07-01-2016r.
Data podpisania umowy 13-10-2016
Data zamknięcia finansowego 13-10-2016
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 31-05-2027
Okres umowy (miesiące) 127
Okres umowy (lata) 10 lat 7 miesiąc
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 4 095 900,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Podmiot Publiczny z dniem 01.06.2019 r. rozpoczął spłatę swoich zobowiązań w formie miesięcznych rat za dostępność.Wszelkie nakłady inwestycyjne zrealizowanej inwestycji poniósł Partner Prywatny, finansują projekt środkami własnymi lub skredytowanymi.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Podmiot Publiczny zobowiązany będzie do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności przez wniesienie do przedsięwzięcia składnika majątkowego poprzez użyczenie nieruchomości, na których ma być realizowane przedsięwzięcie oraz wydanie ich partnerowi prywatnemu, przekazanie Partnerowi Prywatnemu Dokumentacji Projektowej dotyczącej realizacji poszczególnych części przedsięwzięcia oraz przeniesienie na niego pozwoleń na budowę tj częściowo ponosi ryzyko projektowania (I część inwestycji). Partner prywatny ponosić będzie większość ryzyka budowy oraz większość ryzyka dostępności - wysokość płatności podmiotu publicznego będzie uzależniona od rzeczywistej dostępności przedmiotu partnerstwa.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko kompleksowej realizacji przedmiotu przedsięwzięcia, w tym w szczególności do: wykonania robót budowlanych oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią. Projekty wykonawcze (dotyczące części I przedsięwzięcia) oraz roboty budowlane dotyczące pełnego zakresu przedsięwzięcia zostaną zrealizowane na podstawie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Podmiot Publiczny częściowo samodzielnie. Ryzyko dostępności: w okresie trwania partnerstwa Partner prywatny będzie zobowiązany do utrzymywania i zarządzania drogami objętymi przedsięwzięciem, zapewnienia ich ciągłej dostępności w szczególności poprzez ich utrzymywanie w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie na poziomie zapewniającym możliwość niezakłóconego korzystania z nich w sposób zgodny z przeznaczeniem określonym w umowie, oraz poprzez bieżące dokonywanie niezbędnych napraw i remontów.
Model wynagrodzenia Płatność za dostępność
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzeniem partnera prywatnego będzie płatność zryczałtowana w formie opłaty za dostępność.
Kontakt do instytucji E-mail: skarbnik@umwalcz.pl
Tel.: 67 258 44 71