Przejdź do treści
Strona główna

Wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia budowy Szpitala w Żywcu.

Wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia budowy Szpitala w Żywcu.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem przedsięwzięcia publiczno-prywatnego jest zaprojektowanie, budowa i wyposażenie wraz z finansowaniem Szpitala w Żywcu połączone z jego utrzymaniem i zarządzaniem oraz świadczeniem usług zdrowotnych w tym Szpitalu.
Podmiot publiczny Starostwo Powiatowe w Żywcu
Partner prywatny InterHealth Canada Ltd.
Rodzaj podmiotu publicznego Starostwo powiatowe
Lokalizacja projektu Żywiec
Województwo Śląskie
Sektor Ochrona zdrowia
Data wszczęcia postępowania 24-09-2009r.
Data podpisania umowy 15-09-2011
Data zamknięcia finansowego 21-01-2019
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 01-02-2049
Okres umowy (miesiące) 360
Okres umowy (lata) 30 lat od daty zamknięcia finansowego
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 201 547 275,51 zł
Przedział wartości projektu Bardzo duże (100-500 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowanie – 100% pokrywa partner prywatny (środki własne – 40%, kredyt bankowy – 60%).
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z udostępnieniem składników majątkowych na potrzeby koncesjonariusza, spełniających deklarowane warunki prawne i techniczne. Ryzyko regulacyjne i prawne związane z możliwością świadczenia usług będących przedmiotem umowy przez partnera prywatnego. Podmiot publiczny ponosi ryzyko polityczne oraz część ryzyka popytu m. in. ryzyko zapewnienia finansowania usług medycznych przez 3 lata w przypadku nieotrzymania kontraktu z NFZ.
Ryzyka po stronie prywatnej W zasadniczej części inwestor ponosi ryzyka: budowy, utrzymania i eksploatacji przedmiotu ppp oraz popytu na usługi świadczone w ramach systemu zasilanego z NFZ jak i usług realizowanych na zasadach komercyjnych.
Model wynagrodzenia Mieszany
Szczegóły wynagrodzenia Partner prywatny jest uprawniony do otrzymywania wynagrodzenia za świadczenie usług zgodnie z umowami z NFZ oraz usług komercyjnych.
Kontakt do instytucji E-mail: starosta@zywiec.powiat.pl
Tel.: 33 860 50 11