Przejdź do treści
Strona główna

Wybór Operatora zarządzającego Centrum Kulturalno Rekreacyjnym w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Wybór Operatora zarządzającego Centrum Kulturalno Rekreacyjnym w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym, polegająca na świadczeniu przez Partnera Prywatnego kompleksowych usług Operatora Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego, wybudowanego przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zgodnie z projektem pn. „Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu VI – Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju Turystyki i rekreacji Działanie – 6.2. Turystyka (dalej: Projekt). Powstała w ramach projektu infrastruktura jest własnością Podmiotu Publicznego i została przekazana na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym - Operatorowi, który jest odpowiedzialny w szczególności za kompleksowe administrowanie przekazaną infrastrukturą, przez które rozumiemy zarządzanie Obiektem i utrzymanie Obiektu w zakresie spoczywającym na Partnerze Prywatnym stosownie do istotnych postanowień umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Partner Prywatny prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o udostępnioną przez Podmiot Publiczny tytułem wkładu własnego infrastrukturę bez możliwości zmiany sposobu wykorzystania i przeznaczenia Obiektu oraz poszczególnych elementów Obiektu wniesionych przez Podmiot Publiczny w okresie trwałości Projektu z wyłączeniem przypadku, w którym uzyska pisemną zgodę Podmiotu Publicznego. Wynagrodzeniem Partnera Prywatnego jest wyłączne prawo do korzystania z Obiektu oraz prawo do pobierania pożytków z przedmiotu Przedsięwzięcia, w szczególności dochodów płynących z opłat za korzystanie z Obiektu na zasadach określonych w istotnych postanowieniach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przy jednoczesnym braku partycypacji finansowej Muzeum w realizacji przedsięwzięcia. Działania Partnera Prywatnego z zakresu utrzymania obejmują konserwację, przeglądy oraz remonty i polegają w szczególności na: dokonywaniu wymaganych prawem przeglądów i kontroli, bieżącej konserwacji, usuwaniu usterek, dokonywaniu napraw, odnowień, wymianie zniszczonych bądź uszkodzonych elementów, renowacji i remontach Obiektu.
Podmiot publiczny Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Partner prywatny Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne Urszula Tomaszewska, Izabela Wierzbicka s.c.
Rodzaj podmiotu publicznego Samorządowa instytucja kultury
Lokalizacja projektu Sierpc
Województwo Mazowieckie
Sektor Kultura
Data wszczęcia postępowania 10-04-2015r.
Data podpisania umowy 30-09-2015
Data zamknięcia finansowego 30-09-2015
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 30-09-2030
Okres umowy (miesiące) 180
Okres umowy (lata) 15 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w trybie koncesji (art. 4 ust. 2)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 67 000 000,00 zł
Przedział wartości projektu Duże (40-100 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowanie projektu zapewnia sektor prywatny. Finansowanie prywatne (własne lub zwrotne). Zasadnicza część infrastruktury zaangażowanej w realizację umowy została sfinansowana niezależnie od przedsięwzięcia ze środków UE w ramach RPO Mazowsze, jednak nie jest to projekt hybrydowy w sensie ścisłym. W ramach przyznanego dofinansowania 85 proc. to środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-13, 14 proc. to dotacja budżetu państwa, natomiast 1 proc. pochodzi z budżetu woj. mazowieckiego. 9 czerwca 2015 r. strony kontraktu podpisały protokół odbioru końcowego wykonania przedmiotu umowy i tym samym zakończono budowę Centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Dopiero po technicznym zrealizowaniu projektu UE, wszczęto procedurę wyboru Operatora zarządzającego Centrum kulturalno-rekreacyjnym w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Będzie on zarządzał kompleksem w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Partner prywatny zobowiązany jest do wykonywania zadań za wynagrodzeniem, które pochodzi od użytkowników obiektu – opłat pobieranych od klientów Centrum kulturalno-rekreacyjnego, przy jednoczesnym braku partycypacji finansowej Muzeum w realizacji przedsięwzięcia. Muzeum nie posiada wiedzy jakie są źródła finansowania projektu (eksploatacyjne).
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Podmiot Publiczny w ramach realizacji Umowy ponosi ryzyka: związane z wystąpieniem zmian Prawa, z wyjątkiem zmian mających bezpośredni wpływ na realizację Przedsięwzięcia przez Partnera Prywatnego, związane z przygotowaniem przedsięwzięcia i wyborem Partnera Prywatnego, związane z wniesieniem wkładu własnego w przedsięwzięcie, związane z jakością wykonanych robót budowlanych przy realizacji Obiektu w okresie gwarancji wynikającym z umowy o roboty budowlane, z realizacją celów/wskaźników z Umowy o dofinansowanie Projektu w części dotyczącej Podmiotu Publicznego, ryzyko zmian organizacyjnych i aspekty niezależne od stron Umowy.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko popytu na usługi świadczone w ramach koncesji. Ryzyko eksploatacji i odtwarzania infrastruktury powierzonej przez podmiot publiczny (koszty eksploatacyjne i odtworzeniowe zgodnie z umową). Konieczność uwzględnienie zasad związanych z trwałością projektu UE, który zapewnił stworzenie operowanej infrastruktury (trwałość projektu). Konieczność świadczeń na rzecz podmiotu publicznego.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzeniem partnera prywatnego będzie wyłączne prawo do wykonywania usług w ramach eksploatacji powierzonej mu infrastruktury, w tym pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa. Partner prywatny uzyskuje przychody m.in. z takich form działalności: - przychody z działalności noclegowej, - przychody z tytułu wynajmu sal szkoleniowych i sali widowiskowej, na których organizowane są konferencje, szkolenia, sympozja i wydarzenia artystyczne. - przychody z części gastronomicznej sprzedaży posiłków w prowadzonym barze i restauracjach - przychody z tytułu organizacji cateringu dla gości różnych wydarzeń i uroczystości realizowanych w obiekcie. - przychody z część rekreacyjnej, w której znajduje się kompleks SPA & Wellness , basen., kręgielnia, bilard. - przychody z tytułu sprzedaży towarów i usług z pozostałej działalności.
Kontakt do instytucji E-mail: skansen@mwmskansen.pl
Tel.: 24 275 28 83