Przejdź do treści
Strona główna

Wybór Operatora zarządzającego Centrum Kulturalno Rekreacyjnym w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Wybór Operatora zarządzającego Centrum Kulturalno Rekreacyjnym w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym, polegająca na świadczeniu przez Partnera Prywatnego kompleksowych usług Operatora Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego, wybudowanego przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zgodnie z projektem pn. „Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu VI – Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju Turystyki i rekreacji Działanie – 6.2. Turystyka (dalej: Projekt). Powstała w ramach projektu infrastruktura jest własnością Podmiotu Publicznego i została przekazana na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym - Operatorowi, który jest odpowiedzialny w szczególności za kompleksowe administrowanie przekazaną infrastrukturą, przez które rozumiemy zarządzanie Obiektem i utrzymanie Obiektu w zakresie spoczywającym na Partnerze Prywatnym stosownie do istotnych postanowień umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Partner Prywatny prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o udostępnioną przez Podmiot Publiczny tytułem wkładu własnego infrastrukturę bez możliwości zmiany sposobu wykorzystania i przeznaczenia Obiektu oraz poszczególnych elementów Obiektu wniesionych przez Podmiot Publiczny w okresie trwałości Projektu z wyłączeniem przypadku, w którym uzyska pisemną zgodę Podmiotu Publicznego. Wynagrodzeniem Partnera Prywatnego jest wyłączne prawo do korzystania z Obiektu oraz prawo do pobierania pożytków z przedmiotu Przedsięwzięcia, w szczególności dochodów płynących z opłat za korzystanie z Obiektu na zasadach określonych w istotnych postanowieniach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przy jednoczesnym braku partycypacji finansowej Muzeum w realizacji przedsięwzięcia. Działania Partnera Prywatnego z zakresu utrzymania obejmują konserwację, przeglądy oraz remonty i polegają w szczególności na: dokonywaniu wymaganych prawem przeglądów i kontroli, bieżącej konserwacji, usuwaniu usterek, dokonywaniu napraw, odnowień, wymianie zniszczonych bądź uszkodzonych elementów, renowacji i remontach Obiektu.
Podmiot publiczny Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Partner prywatny Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne Urszula Tomaszewska, Izabela Wierzbicka s.c.
Rodzaj podmiotu publicznego Samorządowa instytucja kultury
Lokalizacja projektu Sierpc
Województwo Mazowieckie
Sektor Kultura
Data wszczęcia postępowania 10-04-2015r.
Data podpisania umowy 30-09-2015
Data zamknięcia finansowego 30-09-2015
Status realizacji Zarządzanie umową
Data zakończenia 30-09-2030
Okres umowy (miesiące) 180
Okres umowy (lata) 15 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w trybie koncesji (art. 4 ust. 2)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 67 000 000,00 zł
Przedział wartości projektu Duże (40-100 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowanie projektu zapewnia sektor prywatny. Finansowanie prywatne (własne lub zwrotne). Zasadnicza część infrastruktury zaangażowanej w realizację umowy została sfinansowana niezależnie od przedsięwzięcia ze środków UE w ramach RPO Mazowsze, jednak nie jest to projekt hybrydowy w sensie ścisłym. W ramach przyznanego dofinansowania 85 proc. to środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-13, 14 proc. to dotacja budżetu państwa, natomiast 1 proc. pochodzi z budżetu woj. mazowieckiego. 9 czerwca 2015 r. strony kontraktu podpisały protokół odbioru końcowego wykonania przedmiotu umowy i tym samym zakończono budowę Centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Dopiero po technicznym zrealizowaniu projektu UE, wszczęto procedurę wyboru Operatora zarządzającego Centrum kulturalno-rekreacyjnym w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Będzie on zarządzał kompleksem w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Partner prywatny zobowiązany jest do wykonywania zadań za wynagrodzeniem, które pochodzi od użytkowników obiektu – opłat pobieranych od klientów Centrum kulturalno-rekreacyjnego, przy jednoczesnym braku partycypacji finansowej Muzeum w realizacji przedsięwzięcia. Muzeum nie posiada wiedzy jakie są źródła finansowania projektu (eksploatacyjne).
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Podmiot Publiczny w ramach realizacji Umowy ponosi ryzyka: związane z wystąpieniem zmian Prawa, z wyjątkiem zmian mających bezpośredni wpływ na realizację Przedsięwzięcia przez Partnera Prywatnego, związane z przygotowaniem przedsięwzięcia i wyborem Partnera Prywatnego, związane z wniesieniem wkładu własnego w przedsięwzięcie, związane z jakością wykonanych robót budowlanych przy realizacji Obiektu w okresie gwarancji wynikającym z umowy o roboty budowlane, z realizacją celów/wskaźników z Umowy o dofinansowanie Projektu w części dotyczącej Podmiotu Publicznego, ryzyko zmian organizacyjnych i aspekty niezależne od stron Umowy.
Ryzyka po stronie prywatnej Podmiot Publiczny w ramach realizacji Umowy ponosi ryzyka: związane z wystąpieniem zmian Prawa, z wyjątkiem zmian mających bezpośredni wpływ na realizację Przedsięwzięcia przez Partnera Prywatnego, związane z przygotowaniem przedsięwzięcia i wyborem Partnera Prywatnego, związane z wniesieniem wkładu własnego w przedsięwzięcie, związane z jakością wykonanych robót budowlanych przy realizacji Obiektu w okresie gwarancji wynikającym z umowy o roboty budowlane, z realizacją celów/wskaźników z Umowy o dofinansowanie Projektu w części dotyczącej Podmiotu Publicznego, ryzyko zmian organizacyjnych i aspekty niezależne od stron Umowy.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzeniem partnera prywatnego będzie wyłączne prawo do wykonywania usług w ramach eksploatacji powierzonej mu infrastruktury, w tym pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa. Partner prywatny uzyskuje przychody m.in. z takich form działalności: - przychody z działalności noclegowej, - przychody z tytułu wynajmu sal szkoleniowych i sali widowiskowej, na których organizowane są konferencje, szkolenia, sympozja i wydarzenia artystyczne. - przychody z części gastronomicznej sprzedaży posiłków w prowadzonym barze i restauracjach - przychody z tytułu organizacji cateringu dla gości różnych wydarzeń i uroczystości realizowanych w obiekcie. - przychody z część rekreacyjnej, w której znajduje się kompleks SPA & Wellness , basen., kręgielnia, bilard. - przychody z tytułu sprzedaży towarów i usług z pozostałej działalności.
Kontakt do instytucji E-mail: skansen@mwmskansen.pl
Tel.: 24 275 28 83